domingo, 23 de octubre de 2016

1 educador/a social (A2). Ajuntament de Calafell (Tarragona)

aprovar les bases que regiran el concurs-oposició lliure per a la contractació d'un lloc de treball d'educador/a social adscrit al departament de Qualitat de Vida, en règim d'interinitat, i la creació d'una borsa de treball, alhora que la seva convocatoria.
Les bases que regeixen el procediment, són les següents:
“BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA D'UN (1) LLOC DE TREBALL RESERVAT D'EDUCADOR SOCIAL, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ, ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE QUALITAT DE VIDA DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d'un lloc de treball reservat d'educador social, adscrit al Departament de Qualitat de Vida, en règim de personal laboral interí fins al reingrés de la persona titular, en situació d'excedència per cura de fills, i creació d'una borsa de treball.
El lloc de treball està dotat amb les retribucions del grup assimilat A2 de titulació, complement destí assimilat 19, i complement específic d'acord amb la relació de llocs i la legislació vigent.
...
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
b) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).
c) Tenir complerts 16 anys d'edat, i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxim de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió de la titulació de grau o diplomatura en Educació Social o titulació equivalent.
Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents al lloc de treball convocat.
f) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
g) Inexistència d'antecedents penals per delictes sexuals.
h) Posseir el permís de conduir de vehicles de la classe B. Aquest requisit s'ha de complir, com a màxim, abans de la seva contractació.
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, a excepció de l'apartat h).
TERCERA.- SOL·LICITUDS. 3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT.
3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament, www.calafell.cat).
3.3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'Ajuntament de Calafell i s'han de formalitzar en el model normalitzat que s'adjunta en aquestes bases i han d'estar signades per l'aspirant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia