jueves, 13 de octubre de 2016

1 lloc de Gestió (A2). Borsa de treball de Tècnic/a Superior. Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona)

L'Ajuntament de Barberà del Vallès convoca proves de selecció per a l'accés d'una plaça del lloc de treball de Lloc base nivell B enquadrada en l'escala d'administració general, subescala gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn lliure.
Les bases específiques i la convocatòria de les proves selectives esmentades es troben publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 29 de setembre de 2016.
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran exclusivament al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.  www.bdv.cat/es   -  Av. de la Generalitat, 70, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona   Teléfono: 937 29 71 71
--------------------------
Altres convocatòries:
Borsa de treball de Tècnic/a Superior
Les bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria es troben publicades en el BOPB de data 10 d'octubre de 2016.
El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà el dia 11 d'octubre de 2016 i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2016, inclòs.
Més informació:


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia