domingo, 16 de octubre de 2016

borsa de treball d'Arquitecte Tècnic i Tècnic Auxiliar de Biblioteca. Ajuntament de Premià de Mar (Barcelona)

Per resolució d'alcaldia de data 5 d'octubre de 2016 i de conformitat amb el que disposa l'article 10.2 del Real Decret 5/2015, de 30 octubre, mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la base 3a de les bases reguladores del procediment de selecció per raons d'urgència del personal funcionari interí i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Premià de Mar, s'aprova la convocatòria dels procés selectiu per raons d'urgència amb la finalitat de constituir una borsa de treball d'Arquitecte Tècnic i Tècnic Auxiliar de Biblioteca.
Les sol·licituds per a participar en els procediments selectius hauran de presentar-se en el termini de 7 dies naturals a partir de l'endemà de la data d'inici de cada procés que és publica en el present anunci:
Arquitecte Tècnic, la data d'inici de procés és 17 d'octubre de 2016. Data de presentació d'instàncies 18 d'octubre al 24 d'octubre (tot dos inclosos).
Tècnic Auxiliar de Biblioteca, la data d'inici de procés és 24 d'octubre de 2016. Data de presentació d'instàncies del 25 d'octubre al 31 d'octubre (tot dos inclosos).
El contingut de les bases específiques es troba publicat al tauler d'anuncis i a la web municipal https://seuelectronica.premiademar.cat/fitxes.php?categoria=244.
La resta de comunicacions relacionades amb el procés de selecció es faran al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia