lunes, 17 de octubre de 2016

programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Comunitat Valenciana

Àmbit d’aplicació La present resolució s’aplicarà en el curs 2016-2017 en centres docents no universitaris de titularitat pública amb ensenyaments de règim general de la Generalitat.
Objecte Concedir assignacions econòmiques als centres escolars públics que ho sol·liciten, en temps i forma, i que hauran de ser destinades a la dinamització de la biblioteca escolar i al foment de la lectura al centre al llarg del curs escolar 2016-2017.
Objectius 1. Col·laborar en la consecució dels objectius previstos en el Pla de foment de la lectura del centre educatiu.
2. Fomentar la lectura mitjançant la dinamització del funcionament de la biblioteca escolar i de la biblioteca d’aula.
3. Coordinar-se amb la biblioteca pública més pròxima perquè la biblioteca escolar puga obtenir assessorament tècnic i formació d’usuaris, així com estudiar fórmules per a possibilitar el préstec interbibliotecari i, també, la participació en programes conjunts.
4. Establir un procediment d’obertura de la biblioteca escolar als ciutadans de l’entorn, especialment en aquells municipis on no es dispose d’un servei de lectura pública.
En la concreció d’aquests objectius s’han tingut en compte l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana i la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, referida a l’estructura del Sistema Bibliotecari Valencià.
Sol·licitud i documentació El centre públic que vulga acollir-se a aquesta resolució haurà de presentar una sol·licitud, acompanyada del Pla de foment de la lectura actualitzat.
Al final d’aquest document cal disposar una certificació de les actes d’aprovació del claustre i del consell escolar d’aquest pla i de les actualitzacions que s’hagueren efectuat.
Termini i procediment de presentació 1. El termini per a la presentació de la sol·licitud serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 15 al 31 d'Octubre de 2016, a.i.}
2. La sol·licitud amb la documentació requerida es presentarà a través de l’Oficina Virtual per als Centres Educatius (OVICE) disponible en l’enllaç que es publicarà en la pàgina web http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion
3. El Pla de foment de la lectura actualitzat, amb la certificació de l’acta d’aprovació i de les actualitzacions d’aquest pla per part del claustre i del consell escolar, es penjaran en OVICE en un únic document en format pdf, amb la nomenclatura següent: Codi de centre_PFL. pdf
4. Abans d’efectuar el tràmit de sol·licitud, s’ha d’haver reunit el claustre del centre i haver manifestat estar majoritàriament d’acord amb la tramitació de la sol·licitud. Així mateix, també s’ha d’haver reunit el consell escolar del centre per tal de ser informat del contingut d’aquesta resolució i de l’acord del claustre a tramitar la sol·licitud corresponent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia