martes, 25 de octubre de 2016

subvencions destinades al programa d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball. Bases. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

1. Objecte i àmbit L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases que regiran la concessió de les subvencions destinades a finançar programes d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Entitats beneficiàries 1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:
a) Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o les entitats subjectes a dret públic dependents o vinculades a aquestes que exercisquen competències en matèria d’ocupació.
b) Les entitats sense ànim de lucre, amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana, en els estatuts de les quals figure expressament el desenvolupament de programes d’ocupació amb suport dirigits a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional.
2. En tot cas, les entitats a què fa referència l’apartat 1 hauran d’acreditar una experiència de com a mínim dos anys en el desenvolupament de projectes d’ocupació amb suport dirigits a persones amb diversitat funcional en empreses del mercat ordinari de treball.
3. No podran obtenir la condició de beneficiari:
a) Les persones o entitats en què concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.
b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot no tenint personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.
 3. Persones destinatàries finals Les persones destinatàries finals dels projectes d’ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball són les persones amb diversitat funcional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia