lunes, 29 de febrero de 2016

borsa de treball de Tècnic d’Administració General i de Tècnic d’Administració Especial (TAE). Ajuntament de Santa Margalida Illes Balears)

Aprovades per decret de Batlia de 26 de gener de 2016, es publiquen íntegrament  les bases específiques que regiran la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnic d’administració especial (TAE) i tècnic d’administració general (TAG) de l’Ajuntament de Santa Margalida mitjançant concurs-oposició, segons el disposat a l’art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER A NOMENAMENTS INTERINS DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG) I DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE)
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant concurs - oposició, de personal funcionari interí per a la creació d’una borsa de treball de Tècnic d’Administració General i de Tècnic d’Administració Especial (TAE).
La borsa de treball tindrà per objecte la cobertura de les circumstàncies que permeten el nomenament de personal funcionari interí de l’Ajuntament de Santa Margalida.
Les presents bases defineixen els  requisits, proves, mèrits i resta d’aspectes procedimentals de la selecció que hauran de regir el concurs - oposició per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal, així com substitucions, vacants, excés o acumulació de tasques,... de conformitat amb l’ article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears (LFPIB) per a les categories que a continuació s’indiquen:
a) TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG), grup A Subgrup A1.
b) TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE), grup A Subgrup A1.
En tot el no previst en aquesta normativa, s’aplicarà supletòriament el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de funcionaris interins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i la resta de normativa de desenvolupament de la LFPIB.
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i categoria professional i les retribucions vigents en l'Ajuntament.
SEGONA.- FUNCIONS
Seran les pròpies del lloc de feina objecte de provisió en règim d’interinitat, o si escau, les que motivin el nomenament interí per excés o acumulació de tasques o constitueixin l’objecte de programes de caràcter temporal i l’execució condueixi a aquell.
TERCERA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per prendre part al concurs - oposició serà necessari reunir els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
També podran ésser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret.
L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si és el cas.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Economia i Direcció d’Empreses o Ciències actuarials i financeres o títol de grau corresponent. O en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida.
d) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les funcions corresponents, mitjançant un certificat mèdic.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les  Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes,  ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics  per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què hagués estar separat o inhabilitat. En el cas de ser un nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estar sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi al seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
f) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no està sotmès a cap dels motius d’incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que regula el personal al servei de les administracions públiques o comprometre’s en el seu cas, a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d’orfenesa.
g) Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana Nivell C1 o en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds. Aquests coneixements s‘han d‘acreditar mitjançant l‘aportació d‘un certificat oficial expedit per l‘Escola Balear d‘Administració Pública o expedit o homologat per l‘òrgan competent en matèria de política lingüística. En el cas de no poder-ho acreditar documentalment es farà una prova específica a dit efecte i tindrà caràcter eliminatori. El resultat d’aquesta es qualificarà com a “apte” o “no apte”.
Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir-se el darrer dia de termini de presentació de instàncies i gaudir dels mateixos durant el període selectiu.
QUARTA.- SOL·LICITUDS
1.- Les instàncies per participar al concurs -oposició s’hauran de formalitzar-se segons el model que figura a l’Annex II de les presents bases, adreçada al Sr. Batle - President de l’Ajuntament de Santa Margalida, i es presentaran en el registre general d’aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP).
2.- Per ésser admès, i en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, bastarà que els aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera d’aquesta convocatòria, adjuntant a la instància còpia del DNI, i si és el cas, document acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana exigit.
3.- Els aspirants que pretenguin puntuar en la fase de concurs, acompanyaran a les seves instàncies els documents acreditatius dels mèrits i serveis a tenir en compte a la fase de concurs, a més d’enumerar-los a la sol·licitud. Els documents hauran de ser originals o còpies compulsades. Els mèrits o serveis a tenir en compte, estaran referits a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. No s’admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies. En cap cas es requerirà documentació o esmena d’errors relativa als mèrits.
4.- El termini per a la presentació d’instàncies serà de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB. {del 26 de febrero al 9 de març de 2016, a.i.}
pàgina web de l’Ajuntament de Santa Margalida (http://www.ajsantamargalida.net/)

Borsa de treball de Peó al servei d’R.S.U. d’Emser 2002 SLU . Ajuntament de Pollença (Malloeca-Illes Balears)

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ  PER COBRIR VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI D’R.S.U. D’EMSER 2002 SLU EN LA CATEGORIA DE PEÓ
Base primera. Objecte de la convocatòria. L'objecte d'aquesta convocatòria és fer una selecció per a la provisió d’una borsa de contractació per cobrir vacants eventuals i interines al servei d’R.S.U. d’EMSER 2002 SLU.
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició.
Base segona. Condicions de les persones aspirants. Per tal de ser admeses per efectuar les proves selectives les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents en la data en què finalitzi el termini d'admissió d’instàncies:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un dels restants estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors segons els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, o ser cònjuge d'una persona que està en algun dels supòsits anteriors, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que estiguin al seu càrrec; o ser estrangeres no incloses en els anteriors supòsits amb residència legal a Espanya.
b) Tenir complerts 16 anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions a realitzar, que s’haurà de provar mitjançant certificat mèdic oficial.
d) No haver estat separades mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a la funció pública.
De conformitat amb el que estableix l'article 38.3 de la Llei 13/82, d'integració social del minusvàlid, de 7 d'abril, seran admeses les persones amb minusvalideses en igualtat de condicions amb les altres persones aspirants. A aquest efecte, el tribunal ha d'adoptar, en el cas que sigui necessari, les disposicions oportunes amb vista a la màxima garantia d'igualtat d’oportunitats en la realització de les proves. Les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents s'acreditaran en el seu cas mitjançant dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de ser emès amb anterioritat a la iniciació de les proves selectives.
e) Nivell A2 de català; en el cas que no disposin del certificat, les persones aspirants, amb caràcter previ al desenvolupament de l’oposició, hauran d’efectuar una prova equivalent, segons la normativa vigent que estableixi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Base tercera. Instàncies. Les instàncies per sol·licitar prendre part a les proves selectives convocades s'han d'adreçar al Sr. Batle-president del Consell d'Administració d’EMSER 2002 SLU. Es presentaran en el Registre General d’EMSER 2002, o en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. {del 27 de febrer al 7 de març de 2016, a.i. } També es publicaran les bases al tauler municipal d'edictes, al tauler de l'empresa EMSER i a la pàgina web de l’Ajuntament.
, ses estaran a disposició de qualsevol persona interessada.
Les persones sol·licitants manifestaran a la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, referides a la data en què acaba el termini de presentació de la instància.
Amb les instàncies s’hauran d'adjuntar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat i una fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits a valorar.

Borsa de Treball de Conductor/a al servei d’R.S.U. d’EMSER 2002 SLU . Ajuntament de Pollença (Mallorca-Illes Balears).

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ  PER COBRIR VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI D’R.S.U. D’EMSER 2002 SLU EN LA CATEGORIA DE CONDUCTOR
Base primera. Objecte de la convocatòria.
L'objecte d'aquesta convocatòria és fer una selecció per a la provisió d’una borsa de contractació per cobrir vacants eventuals i interines al servei d’R.S.U. d’EMSER 2002 SLU.
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició.
Base segona. Condicions de les persones aspirants.
Per ser admeses per efectuar les proves selectives les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits en la data en què finalitzi el termini d'admissió d’instàncies:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacionals d'un dels restants estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors segons els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, o ser cònjuge d'una persona que està en algun dels supòsits anteriors, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec; o ser estrangeres no incloses en els supòsits anteriors amb residència legal a Espanya.
b) Tenir complerts 16 anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia o tenir un defecte físic que impedeixin el desenvolupament de les funcions a realitzar, circumstància que s’haurà de provar mitjançant certificat mèdic oficial.
d) No haver estat separades mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de ser nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a la funció pública.
De conformitat amb el que estableix l'article 38.3 de la Llei 13/82, d'integració social del minusvàlid, de 7 d'abril, seran admeses les persones amb minusvalideses en igualtat de condicions amb les altres persones aspirants. A aquest efecte, el tribunal ha d'adoptar, en el cas que sigui necessari, les disposicions oportunes amb vista a la màxima garantia d'igualtat d’oportunitats en la realització de les proves. Les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents s'acreditaran en el seu cas mitjançant dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de ser emès amb anterioritat a la iniciació de les proves selectives.
e) Nivell A2 de català, en el cas que les persones aspirants no disposin del certificat hauran d’efectuar una prova equivalent amb caràcter previ al desenvolupament de l’oposició, segons la normativa vigent que estableixi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
f) Permís de conducció de classe C i el CAP .
Base tercera. Instàncies.
Les instàncies per sol·licitar prendre part a les proves selectives convocades s'han d'adreçar al Sr. Batle-president del Consell d'Administració d’EMSER 2002 SLU. Es presentaran en el Registre General d’EMSER 2002, o en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.{} També es publicaran les bases al tauler municipal d'edictes, al tauler de l'empresa EMSER i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Les bases estaran a disposició de qualsevol persona interessada.
Les persones sol·licitants manifestaran a les instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, referides a la data en què acaba el termini de presentació de la instància.
Amb les instàncies s’hauran d'adjuntar la fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat i la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits a valorar.

Borsa de treball: Cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon, per a l’illa Mallorca. Comunitat Autònoma de les Illes Balears..

1. Aprovar la convocatòria d’un concurs per constituir la borsa extraordinària de personal funcionari interí que s’indica a continuació:
―Cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon, per a l’illa Mallorca.
2. Aplicar la tramitació abreujada al procediment extraordinari per constituir la borsa objecte de la convocatòria.
3. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten com a annex 1 d’aquesta Resolució, d’acord amb el barem de mèrits que especifica l’annex 2.
ANNEX 1
Bases de la convocatòria
1. Normes generals. 1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon, per a l’illa de Mallorca, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d’acord amb el que determina l’article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats.
1.2. Les persones aspirants s’han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs, que ha de consistir en la valoració dels mèrits que detalla l’annex 2 d’aquesta convocatoria.
3. Requisits i condicions de les persones aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
b. Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d. Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 4.b). D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
e. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
f. Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell A2.
D’acord amb l’article 23 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al accés a l’escala del cos facultatiu subaltern no s’exigeix cap titulació acadèmica.
4. Sol·licituds. Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud per a l’especialitat indicada i per a cada una de les illes on vulguin prestar serveis.
El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. {del 28 de febrer al  9 de març de 20165, a.i.}
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
Les persones aspirants, en comptes de presentar el document nacional d’identitat,  poden donar el consentiment exprés a fi que l’Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.
b. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada (telemàtica o manual). L’import de la taxa és de 6,89 euros.
c. Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
d. Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l’organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents al cos de la borsa a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d’expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a judici de l’Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.
e. Coneixements orals i escrits de català del nivell A2: una còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan competent de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura.
f. La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.
g. La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment de concurs, sempre que la persona interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a aquest efecte.
h. La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, en la forma que estableix la base 6 d’aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.
4.1. Avançament de la sol·licitud per via telemàtica. La persona interessada té la possibilitat de pagar la taxa i emplenar el model de sol·licitud de forma telemàtica.
Per això, la persona interessada ha d’accedir al Portal de l’opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una nova sol·licitud. A continuació ha d’emplenar el formulari de dades de la persona sol·licitant i l’apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés.
La persona interessada ha d’imprimir la sol·licitud, l’ha de signar i l’ha de presentar, juntament amb la resta de documentació que cal adjuntar conforme al punt 4 d’aquestes bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament, d’acord amb el paràgraf anterior.
4.2.Presentació de la sol·licitud. Si la persona interessada no pot emplenar i avançar la sol·licitud per via telemàtica, atès que els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a la seva disposició a la seu de l’EBAP, a totes les conselleries, als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i a l’adreça d’Internet http://www.caib.es, ha d’emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat seguint les instruccions que s’hi indiquen; a continuació, ha d’imprimir el formulari, l’ha de signar i l’ha de presentar, amb la documentació que cal adjuntar-hi d’acord amb l’apartat 4 d’aquestes bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per pagar la taxa, la persona interessada ha d’entrar en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i pot imprimir el document model 046, o bé recollir l’imprès a les dependències de l’EBAP, a les unitats de personal de totes les conselleries del Govern de les Illes Balears. Les entitats col·laboradores són: Banca March, Caixabank “La Caixa” i BMN Banco Mare Nostrum. En tot cas, el justificant del pagament de la taxa s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu, i se n’ha d’identificar el pagador d’aquesta taxa.

2 places d'educador/a a la llar d'infants. Ajuntament de Lloret de Mar (Girona)

2-2016-SEL-EDU-LLAR-INFANTS-LF
De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12/02/2016, es convocar el concurs-oposició lliure, tramitació d' urgència, per cobrir dues places d' Educadora de Llar d' Infants, vacants a la plantilla de personal laboral fix d'aquest Ajuntament.
Les Bases amb les Condicions que regeixen aquesta convocatòria, apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 38 de data 25/02/2016.
Les instàncies adreçades a l'Alcalde-President de la Corporació, es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, durant el termini de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte en el DOGC {de l' 1 al 10 de març de 2016, a.i.}, i s'haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en les bases de la convocatoria.
A la instància s'hi adjuntarà:
- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
- Fotocòpia de la titulació requerida.
- "Currículum Vitae" de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació, especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
- Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
- Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.
- Certificat negatiu de penats o declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com pel tràfic d' éssers humans, entès com aquell referit a finalitats d' explotació sexual.
- Resguard del pagament de la taxa establerta en les ordenances
fiscals d' aquesta Corporació, en concepte de drets per a qualsevol procés selectiu.
- Qualsevol altre documentació requerida a les bases específiques de la convocatòria.
Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades.
Així mateix, les successives actuacions d'aquesta convocatòria es faran públiques en el BOP de Girona i/o en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Es fa públic per a general coneixement.
www.lloret.cat    - Plaça de la Vila, 1, 17310 Lloret de Mar, Girona - 972 36 18 00

2 places d'agent de policia d'estiu interí (C2). Ajuntament de Calella (Barcelona)

Ajuntament de Calella  ANUNCI sobre provisió de places.
En el BOPB de 23 de febrer de 2016, es publiquen les Bases reguladores del Concurs oposició lliure per a cobrir 2 places d'agent interí, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia, categoria agent d'estiu de l'Ajuntament.
Les instàncies podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini de vint dies naturals des del següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {de l' 1 al 21* de març de 2016, a.i.} Els successius anuncis es publicaran al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web.  -  www.calella.cat/

1 monitor de lleure inclòs en el Projecte de Pati Obert 2016. Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de febrer de 2016, ha estat aprovada la convocatòria i les bases especifiques del procés selectiu per a la contractació d'un monitor de lleure per al projecte Pati Obert 2016.
El text íntegre de les bases de la convocatòria resten publicades en el butlletí oficial de la província de Girona i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de la publicació d'aquest anunci. {de l' 1 al 10 de març de 2016, a.i.}
És el que es fa públic pel general coneixement.    - www.caldesdemalavella.cat

ampliación de la bolsa de trabajo de aspirantes a interinidades de distintas especialidades correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Castilla-La Mancha.

Resolución de 24/02/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca proceso para la ampliación de la bolsa de trabajo de aspirantes a interinidades de distintas especialidades correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
[Ver disposición]
Primero. Objeto de la convocatoria.
1.1. La presente Resolución tiene por objeto convocar proceso selectivo para ampliar la bolsa de trabajo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, en las especialidades que se citan a continuación, al objeto de cubrir con funcionarios docentes interinos las vacantes y sustituciones cuya cobertura resultara necesaria y urgente y no fuera posible, por no existir o por haberse agotado previamente, cubrir aquélla con los integrantes de bolsas ya constituidas.
- Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Especialidad de Filosofía, Matemáticas, Administración de Empresas, Hostelería y Turismo, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, Informática, Organización y Proyectos de Sistemas energéticos, y Sistemas Electrónicos.
- Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Especialidades de Alemán, Francés, Inglés e Italiano.
- Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, Especialidades de Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Coro, Fagot, Flauta de pico, Fundamentos de composición, Instrumentos de Púa, Lenguaje Musical, Percusión, Trombón, Trompa, Tuba, Piano, Trompeta, Danza Española, Danza Clásica y Danza Contemporánea.
- Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especialidades de Cocina y Pastelería, Equipos Electrónicos, Estética, Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios, Mecanizado y Mantenimiento de máquinas, Operaciones de Producción Agraria, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos y Servicios de Restauración.
1.2. El sistema de selección consistirá en un concurso de méritos, de acuerdo con el baremo de méritos que se incluye en el anexo VII.
Segundo. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Requisitos generales.

Para ser admitidas a la realización del procedimiento, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español / a o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, o nacional de algún Estado al que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles/ as y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo y especialidad a que se opta.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
e) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
f) No ser funcionario/a de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del mismo Cuerpo al que se refiera la convocatoria.
g) No estar integrado/a en una bolsa vigente del mismo Cuerpo docente y de la misma especialidad, gestionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
h) No estar prestando servicios docentes en centros públicos del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, o haberlos prestado, en el Cuerpo y Especialidad objeto de convocatoria, con referencia al actual curso 2015/16.
i) No haber sido excluido de las bolsas de trabajo como consecuencia de incompetencia profesional o falta de capacidad funcional para el desempeño de las tareas docentes declaradas por resolución del órgano directivo competente en materia de profesorado, según determina el artículo 4.4 h) de la Orden de 29/08/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el acceso a los puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad de los centros públicos no Universitarios de Castilla-La Mancha.
La acreditación del cumplimiento de estos requisitos se efectuará mediante declaración responsable contenida en el modelo de solicitud.
Con carácter previo al nombramiento como funcionario o funcionaria interinos, se deberá acreditar el requisito previsto en la letra e) mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedida por el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, no será necesaria la presentación de dicho certificado, cuando las personas aspirantes hayan autorizado expresamente en la solicitud a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para consultar dicha circunstancia en el citado Registro.
Con carácter previo al nombramiento como funcionario o funcionaria interinos, las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua. La prueba se calificará de apto o no apto, siendo necesario obtener la valoración de apto para ser nombrado funcionario interino.
2.2. Requisitos específicos.
a) Los aspirantes deberán acreditar alguna de las titulaciones que se relacionan en el Anexo III referido a los Cuerpos y Especialidades objeto de convocatoria.
b) Las personas aspirantes deberán acreditar que reúnen el requisito de competencia pedagógica y la competencia lingüística requerida para desempeñar puestos en centros bilingües, tal y como se relaciona en el anexo VI.
Todas las condiciones y requisitos enumerados en los puntos 2.1 y 2.2 se deberán reunir y acreditar en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el nombramiento como funcionario ó funcionaria interino/a.
Tercero. Solicitudes y documentación.
3.1
La solicitud de participación se formalizará electrónicamente, a través del Portal de Educación, en la dirección www.educa.jccm.es.
3.1.1. Acceso de los/las apirantes a interinidades. Para poder acceder a la solicitud electrónica es necesario que la persona aspirante se identifique mediante su NIF y la contraseña que elija tras el proceso de alta como “usuario/a registrado/a” de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través del Portal de Educación.
Para registrarse deberá seleccionar a continuación la opción de acceso mediante NIF y contraseña y pulsará en la pantalla siguiente sobre el botón “registro”.
3.1.2. Acceso de los Funcionarios y Funcionarias Interinos/as. Si la persona participante tiene la condición de funcionario ó funcionaria interino docente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en un Cuerpo o Especialidad distinto a los que son objeto de esta convocatoria, y ya está dado de alta en la Intranet del Portal de Educación no es necesario que se registre en esta web. Para acceder a la solicitud electrónica deberá utilizar las claves de acceso habituales a la Intranet docente.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el 14/03/ 2016, inclusive.
3.3. Las instancias se dirigirán al Director o Directora Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente a la provincia de gestión de la especialidad, según el anexo I.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, los aspirantes podrán presentarla por cualquiera de los siguientes medios:
a) De forma telemática a través del Portal de Educación en la dirección www.educa.jccm.es.
b) De forma presencial, imprimiendo dos copias de la solicitud, en los siguientes lugares:
- En los Registros de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Albacete: Avda. de la Estación, 2; Ciudad Real: Avda. Alarcos, 21; Cuenca: Avda. República Argentina, 16; Guadalajara C/ Juan Bautista Topete 1 y 3, y Toledo: Avda. de Europa, 26).
- En el Registro de la Delegación de Servicios de Talavera de la Reina (Toledo), Plaza del Pan, 10.
- En el Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, (Bulevar del Río Alberche, s/n, 45071, Toledo).
- En cualquiera de las oficinas a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

«Premios Nacionales de Juventud 2016» : Iniciativa emprendedora en materia de empleo. Comunicación intercultural. Voluntariado. Igualdad.

Primero. Naturaleza y significación de los premios. Los «Premios Nacionales de Juventud 2016», suponen un reconocimiento a la labor desarrollada por los jóvenes, de carácter extraordinario, cuya finalidad es la de estimular y reconocer, la trayectoria y esfuerzo, de carácter extraordinario, de aquellos jóvenes que por la dedicación en su trabajo y su implicación personal, ponen de manifiesto su compromiso en distintos ámbitos de la sociedad.
Segundo. Categorías. Se concederá un único premio en cada una de las categorías recogidas en el artículo 1 de la Orden SPI/2962/2011, de 20 de octubre por la que se modifica la Orden IGD/2655/2010, de 1 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios Nacionales de Juventud:
Iniciativa emprendedora en materia de empleo.
Comunicación intercultural.
Voluntariado.
Igualdad.
Cuarto. Destinatarios. Los «Premios Nacionales de Juventud» están dirigidos a jóvenes de nacionalidad española, y a todos aquellos con residencia legal en España, que no superen la edad de 30 años en la fecha en la que finalice el plazo para la presentación de las candidaturas.
Quinto. Presentación de candidaturas. 1. La solicitud de participación en la convocatoria deberá formalizarse en el modelo que figura en el anexo I de la presente Resolución, la cual está disponible en la página web del INJUVE (www.injuve.es), al igual que los otros anexos que se citan en esta Resolución. La solicitud deberá ser presentada por la entidad, organización, institución o corporación que presente la candidatura del joven propuesto para el premio.
2. El plazo para la presentación de candidaturas será de cuarenta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».{del 1 de marzo al 9 de abril de 2016, a.i.}
3. Las solicitudes, dirigidas al Director General del Instituto de la Juventud, se presentarán en el Registro General del Organismo, calle José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid, o en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o a través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.   ...

programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los animales para el año 2016.

Una vez aprobados por la Comisión de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo; los Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004, (CE) n.º 396/2005 y (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo, en la Decisión 2008/341/CE, de la Comisión, de 25 de abril de 2008, por la que se establecen criterios comunitarios para los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y de determinadas zoonosis, y en la Decisión de Ejecución 2014/288/UE, de la Comisión, de 12 de mayo de 2014, en lo que respecta a los requisitos estándar que deben cumplir los informes sobre los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de determinadas enfermedades animales y zoonosis cofinanciados por la Unión y por la que se deroga la Decisión 2008/940/CE, los programas de erradicación de la brucelosis bovina, la tuberculosis bovina, la brucelosis ovina y caprina, el programa de erradicación y vigilancia de la lengua azul, los programas de control de ciertas salmonelas zoonósicas, el programa de vigilancia de la gripe aviar en aves de corral y aves silvestres, y los programas de vigilancia y erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs), presentados por España para el año 2016 o para los años 2016 y 2017, mediante la Decisión n.º SANTE/2016/ES/SI2.725989, de 29 de enero de 2015, se resuelve la publicación de los citados programas y de dicha Decisión a través de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para público conocimiento y a los efectos previstos en la disposición adicional segunda del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales, pudiendo ser consultados en la dirección http://rasve.magrama.es/Publica/Programas/Normativa.asp