domingo, 28 de febrero de 2016

6 places d’agents de la Policia Local. (C2). Ajuntament de Castelldefels

En compliment del que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol (Reglament de personal al servei dels ens locals) i les Bases Reguladores de selecció per a l'accés a personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local de l'Ajuntament de Castelldefels, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5155 de 18/06/2008, es fa pública la convocatòria que ha de regir el procés de selecció per la provisió, en règim d'interinitat i per urgència de 6 places d'agents de la Policia Local, escala d'administració especial, subescala de serveis especials de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Castelldefels i constitució d'una borsa de treball, aprovada per resolució de la regidora-delegada de Règim Interior de data 24/02/2016 i publicada íntegrament, al Tauler d'edictes de la Corporació i al web municipal (http://www.castelldefels.org) Els anuncis successius es publicaran al Tauler d'edictes de la Corporació i al web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia