martes, 9 de febrero de 2016

1 lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Secretaria Executiva de la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l'Alcaldia, va aprovar en sessió celebrada el 4 de febrer de 2016 la convocatòria i les bases específiques que han de regir la cobertura del lloc de treball de:
- Direcció 2, adscrit a la Secretaria Executiva de la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar instància en el Registre General de l'Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999 de 13 de gener, en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci. {del 10 al 19 de febrero de 2016, a.i.}
---------------------
BASES QUE REGEIXEN LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECCIÓ 2 ADSCRIT A LA SECRETARIA EXECUTIVA DE LA GERÈNCIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
D'acord el previst a l'article 52 de la Llei 22/1998 de 30 de desembre Carta Municipal de Barcelona, l'article 13 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en concordança amb el vigent catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona.
Es convoca la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 adscrit a la Secretaria Executiva de la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, allò que disposa l'Ajuntament de Barcelona en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats pel període 2015-2019 en quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
1. CLASSIFICACIÓ DEL LLOC CONVOCAT
Denominació: Direcció 2 ( 20.20.GE.30 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Directiu
Tipus de lloc/Vinculació: Direcció (Article 52 de la Carta Municipal de Barcelona)
Subgrup d'accés: A1
Destinació: Nivell 28
Sistema de provisió: Designació
Classe de lloc: Lloc de promoció
2. ESQUEMA RETRIBUTIU
Destinació: Nivell 28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 3.016,99 € mensuals segons catàleg vigent
3. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d'acord amb les línies estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans d'acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos necessaris, per tal d'aconseguir l'acompliment dels objectius de la seva direcció.
3.1.2. Funcions bàsiques
1) Les funcions bàsiques d'aquest lloc de treball són:
- Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, assignats a la Direcció.
- Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l'execució i l'avaluació dels programes, processos i serveis de la direcció per l'acompliment dels objectius marcats.
- Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d'acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament.
- Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
2) Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest nivell s'integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d'una altra Direcció.
3) Les tasques d'aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de llibertat d'actuació. La coordinació amb la gerència, s'estableix mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.
4) Les tasques d'aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d'alta complexitat tècnica, de recursos i d'impacte organitzatiu.
5) Les tasques d'aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.
6) Aquest lloc de treball requereix d'un coneixement ampli d'un camp funcional, adquirit a través d'una àmplia experiència, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.
3.2. Descripció funcional de l'òrgan al qual està adscrit el lloc (Secretaria Executiva)
3.2.1. Missió
Actuar com interlocutor per a representar a la Gerència en les relacions amb altres òrgans, tant de l'organització municipal com d'altres ens, derivades de les funcions que li estan atribuïdes.
3.2.2. Funcions
- Exercir la Secretaria, excepte designació contrària, de les taules, comissions o òrgans de coordinació establertes per la Gerència.
- Controlar, fer el seguiment i, en el seu cas, donar suport tècnic en relació a l'estat d'execució dels acords derivats de les sessions de treball.
- Coordinar i, en el seu cas, realitzar l'anàlisi tècnic dels actes administratius que ha de resoldre la Gerència.
- Resoldre els assumptes i exercir les facultats que de manera expressa li siguin encarregats per la Gerència.
- Exercir les funcions de supervisió i coordinació que li sol·liciti expressament la Gerència en relació a les àrees i assumptes que a tal efecte determini.
- Proposar a la Gerència l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves competències.
- Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies de les seves competències.
4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
a) Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
b) Trobar-se en algun d'aquests dos supòsits:
- Ser funcionari/a de carrera de qualsevol administració pública d'un cos o escala classificat en el subgrup A1, acreditant una experiència mínima de tres anys en llocs de direcció o comandament en organitzacions públiques o privades.
- Qui no tingui la condició de funcionari/a en els termes del paràgraf anterior, haurà d'acreditar les dues condicions següents:
- Tenir estudis universitaris de grau superior (doctorat, llicenciatura universitària o títol de grau segons les previsions per accedir a places del subgrup A1, d'acord amb l'art. 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació.
- Experiència mínima de tres anys en llocs de direcció o comandament en organitzacions públiques o privades.
c) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests candidats hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional, en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.
d) Tenir coneixements suficients de llengua castellana (els nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea) i catalana, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
e) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament del lloc de treball convocat
f) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
Tampoc podrà prendre part en la convocatòria el personal funcionari que estigui en suspensió d'ocupació ni el personal traslladat de lloc de treball, en ambdós casos com a conseqüència d'un expedient disciplinari.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al seu nomenament en aquest Ajuntament.
7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria disposen d'una sol·licitud de participació normalitzada que trobaran al web de l'Ajuntament de Barcelona http://www.barcelona.cat clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.
Aquesta sol·licitud degudament complimentada l'hauran de presentar al Registre General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l'Ajuntament de Barcelona, o en qualsevol de les formes previstes en l'art. 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci al DOGC. {del 10 al 19 de febrero de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia