martes, 9 de febrero de 2016

1 enginyer/a tècnica industrial (A2) -20 hores setmanals-; Funcionari interí de programa per a un termini de 3 anys. Ajuntament de Cabrera de Mar (Barcelona)

Per acord de la Junta de Govern local de data 2 de febrer de 2016, s'han aprovat les bases del procés selectiu per tal de cobrir per raons justificades de necessitat i urgència un nomenament d'enginyer/a com a funcionari interí de programa, i que s'adjunten com annex.
Les bases es sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la darrera de les publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la província, a la web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb el benentès que si durant el mateix no es presenten al·legacions esdevindran definitives, sense necessitat d'un nou acord.
Simultàniament, s'obre la convocatòria del procediment, condicionada, en tot cas, a l'aprovació definitiva de les Bases, establint-se un termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a comptar de l'endemà de la darrera publicació del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,{del 10 al 29 de febrerode 2016, a.i.} en el Butlletí Oficial de la província, a la web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Cabrera de Mar.
Bases del procés selectiu per tal de cobrir per raons justificades de necessitat i urgència un nomenament d'enginyer/a com a funcionari interí de programa.
Primera. Objecte de la convocatoria. 1. És la selecció de personal per tal de poder dur a terme per raons justificades de necessitat i urgència un nomenament d'un/a enginyer/a com a funcionari/a interí/na de programa.
2. Les persones aprovades passaran a formar part d'una borsa de treball per cobrir si fos el cas altres necessitats futures.
3. El funcionament de la borsa es regirà per les següents normes:
a) La vigència de la borsa serà de dos anys des de la data en què es constitueixin, prorrogables un any més. No obstant això, s'entendran automàticament cancel·lades quan cap persona tingui disponibilitat per acceptar una oferta. La cancel·lació de la borsa es comunicarà per correu electrònic a totes les persones aspirants.
b) Les persones aspirants són les responsables de mantenir actualitzades les seves dades de contacte; el contacte serà telefònic, amb dos intents en hores diferents, si a la segona trucada no s'ha pogut establir el contacte, ja es trucarà a la següent persona; les persones que ho prefereixin poden sol·licitar que se'ls enviï un correu electrònic en substitució de la trucada; en aquest cas, el correu s'haurà de contestar abans que passin 24 hores del moment de la tramesa; en cas contrari, s'entendrà rebutjada l'oferta.
c) La no localització d'una persona per una vegada no comportarà canvis en la situació d'actiu de la persona aspirant. Si en una segona ocasió no fos possible contactar aquella persona, passaria automàticament a la situació d'inactiu.
d) Quan existeixi la necessitat de nomenar una persona, l'oferta s'adreçarà al personal de la borsa per ordre de puntuació, de més a menys. Cada oferta contindrà les seves condicions específiques, més enllà de les generals contingudes a aquestes bases.
e) La presa de possessió de la persona seleccionada queda condicionada a l'existència en aquell moment de crèdit disponible suficient i al compliment en aquell moment de la normativa pressupostària.
4. Les característiques generals del nomenament d'interí de programa seran les següents:
4.1. Les funcions principals del programa seran la supervisió, seguiment i realització d'informes de les llicències d'activitats del municipi, la redacció i el seguiment de projectes municipals d'obra, de manteniment d'equipaments i enllumenat públic, de gestió i seguiment de la xarxa de serveis urbans així com qualsevol altra funció de la unitat tècnica que li sigui atribuïda compatible amb la seva titulació i categoria professional.
4. 2. Condicions de treball.
a) Títol exigit: Enginyeria tècnica industrial, equivalent o superior. Grup de titulació: A2.
b) Règim jurídic: Funcionari interí de programa per a un termini de 3 anys, previst en l'article 10.1.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
c) Sou brut anual: 19.521,96 €.
d) Jornada de 20 hores setmanals.
e) Període de prova: 6 mesos.
Segona. Requisits dels aspirants.
1. Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d'altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d'aquells estats que els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l'estat espanyol. Tot l'anterior, en les condicions de l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normativa complementària.
2. Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, acreditat mitjançant model de declaració responsable que s'annexa a les presents bases.
3. Tenir entre 16 i l'edat màxima de jubilació forçosa.
4. Estar en possessió del títol d'enginyeria tècnica industrial, equivalent o superior. En el cas de títols d'altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d'acreditar documentalment el reconeixement per l'estat espanyol.
5. Acreditar documentalment una experiència professional mínima de 3 anys de serveis prestats en qualitat d'enginyer/a a una institució local.
6. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, l'accés al treball públic. Acreditat mitjançant model de declaració responsable que s'annexa a les presents bases.
7. Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment aquest nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d'altres estats, hauran de demostrar també coneixements suficients de castellà.
8. No trobar-se afectades per cap causa d'incapacitat o d'incompatibilitat. Acreditat mitjançant model de declaració responsable que s'annexa a les presents bases.
Tercera. Presentació d'instàncies.
1. Instàncies: Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés de selecció, seran adreçades al senyor alcalde, i les persones aspirants hauran de manifestar i acreditar documentalment que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les presents bases.
2. Lloc de presentació: Al registre d'entrada en hores d'atenció al públic, sense perjudici de la seva presentació en qualsevol de les formes previstes per la legislació de procediment administratiu.
3. Termini de presentació: Les instàncies es podran presentar durant el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
4. Documentació que cal adjuntar a la instància: Original o fotocòpia de:
a) DNI o passaport.
b) Currículum vitae per escrit, al qual es farà referència als mèrits que s'al·leguin.
c) Títol acadèmic exigit per optar a la convocatòria. En el cas de títols d'altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d'adjuntar el document oficial del seu reconeixement per l'Estat Espanyol.
d) Si es posseeix, certificat de coneixements de llengua catalana exigit o document equivalent.
e) Documentació acreditativa de la resta de requisits exigits i dels mèrits que s'al·leguin.
5. Amb la presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l'expedient, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Per tal de donar compliment a les obligacions de publicació i notificació els aspirants autoritzen a fer difusió del seu nom cognoms i DNI a través de mitjans telemàtics als efectes de donar publicitat de les actuacions del procediment de selecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia