martes, 23 de febrero de 2016

secretaria intervenció del Servei d'Assistència Tècnica Municipal del Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona)

És fa públic que mitjançant Decret de Presidència de data 19.02.2016 s'ha aprovat una modificació puntual de la base 7a. del procés selectiu, mitjançant concurs, convocat per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de secretaria intervenció del Servei d'Assistència Tècnica Municipal del Consell Comarcal de la Garrotxa (veure bases al BOP de Girona número 32 de 17.02.2016)
La modificació de l'últim paràgraf de la base 7a. queda redactada de la següent forma:
“Les persones que no siguin seleccionades però que hagin participat en el procés restaran incloses en una borsa de treball, ordenades segons puntuació obtinguda, per cobrir possibles vacants o necessitats del Consell Comarcal en llocs de treball que requereixin de les mateixes titulacions o especialitats formatives que les requerides en aquest procés selectiu. Aquesta borsa tindrà una validesa de dos anys.”
S'acorda ampliar el termini per tal que els interessats puguin concorrin a l'esmentat concurs, fixant el dia 15 de març de 2016 com a data límit.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia