viernes, 19 de febrero de 2016

6 agents interins de la Policia Local. (C2). Ajuntament de Roses (Girona)

L'Ajuntament de Roses (Girona) mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2016, ha acordat aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a provisió de sis places d'agent interí de la Policia Local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, grup C2.
Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 24 de data 5 de febrer de 2016 i a la pàgina web municipal.  www.roses.cat
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà en què aparegui l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 de febrero al 8 de març de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia