martes, 9 de febrero de 2016

Borsa de treball : Operari brigada (peó obres, neteja jardineria). Auxiliar administratiu. Vigilant. Enginyer Tècnic. Arquitecte Tècnic. Ajuntament de Piera (Barcelona)

Per resolució de l'Alcaldia data 2.08.16 s'han aprovat les bases reguladores d'una convocatòria per a la selecció de personal per a constituir una borsa de treball per cobrir les vacants temporals que puguin produir-se en els termes que figuren a les pròpies bases. Aquestes sortiran publicades al BOP del dia 09.02.2016 i a la pàgina web de l'Ajuntament a partir d'aquesta mateixa data.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.  www.viladepiera.cat
----------------------------------------------
Primera. OBJECTE DE LES BASES. L'objecte d'aquestes bases és l'establiment de les normes que han de regir la convocatòria i procediments de selecció, pels sistemes de concurs, oposició o concurs oposició, per a la creació d'una borsa de treball que servirà per cobrir les vacants i/o les necessitats de personal motivades per: la situació de vacant temporal amb reserva de lloc de treball del seu titular, per la necessitat de substituir de manera transitòria al titular del servei amb ocasió de baixes mèdiques, vacances, llicències o circumstàncies anàlegs, per a l'execució de programes o projectes de caràcter temporal o per a l'excés o acumulació de tasques; mitjançant personal funcionari interí o personal laboral temporal sota les modalitats d'interinitat, obra o servei determinat, eventual per excés de feina i de relleu; per a l'Ajuntament de Piera o l'empresa municipal IPSA i per a les categoria/es professional/s següents:
I. Operari brigada (peó obres, neteja jardineria).
II. Auxiliar administratiu.
III. Vigilant.
IV. Enginyer Tècnic.
V. Arquitecte Tècnic.
Les persones seleccionades en aquesta convocatòria, passaran a integrar una borsa de treball amb la qual la Corporació podrà cobrir les places que consideri necessàries i que es corresponguin amb les categories que han quedat relacionades anteriorment en aquest mateix article, passant a desenvolupar les funcions específiques que tinguin assignades i amb la jornada i horari que es determini en cada cas en els respectius annexes, sota la modalitat de funcionari interí o personal laboral temporal.
Cinquena. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
1.
Les sol·licituds, juntament amb els documents a què es refereix l'apartat tercer d'aquesta base cinquena, demanant prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera i comprometre's, en cas d'ésser proposats per a la contractació o per al nomenament a prestar jurament o promesa d'acord amb el que determina el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, es dirigiran a l'Alcalde de l'Ajuntament de Piera i es presentaran al Registre General o en la forma que determina l'art.38 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Conveni Marc de 5 de juliol de 2007 publicat en el DOGC núm. 4935 de 27 de juliol de 2007 i BOE núm. 190 de 9 d'agost de 2007:
a) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.
b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
d) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
2. Les sol·licitud es presentaran durant el termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de l'última publicació del corresponent anunci de la convocatòria i d'aquestes bases, al BOP, al DOGC, al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i al Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Piera (www.seu.cat/ajpiera).{del 10 al 19 de febrer de 2016, a.i.}
L'anunci de la convocatòria i de les bases es publicarà com a última publicació al DOGC el qual podrà fer referència a l'anunci del BOP on s'han publicat íntegrament les bases i la convocatòria, comptant-se en aquest cas el termini de 10 dies establerts a l'apartat anterior, a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte al DOGC.
Les sol·licituds que es presentin mitjançant les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert, per tal de ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la certificació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia