lunes, 29 de febrero de 2016

2 places d'agent de policia d'estiu interí (C2). Ajuntament de Calella (Barcelona)

Ajuntament de Calella  ANUNCI sobre provisió de places.
En el BOPB de 23 de febrer de 2016, es publiquen les Bases reguladores del Concurs oposició lliure per a cobrir 2 places d'agent interí, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia, categoria agent d'estiu de l'Ajuntament.
Les instàncies podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini de vint dies naturals des del següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {de l' 1 al 21* de març de 2016, a.i.} Els successius anuncis es publicaran al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web.  -  www.calella.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia