jueves, 18 de febrero de 2016

2 places d'agent de la Policia Local (C2), i borsa de treball. Ajuntament de Cadaqués (Girona)

La junta de govern local, en sessió de data 29 de gener de 2016, va acordar l'aprovació de la convocatòria que regirà el següent procés de selecció:

Bases del procediment selectiu per a la provisió de dues places d'agent de la policia local de Cadaqués, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per procediment d'urgència i creació de borsa de treball.

Les bases que regiran aquesta convocatòria són les publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 28 i de data 11 de febrer de 2016, es troben inserides al tauler d'edictes de la Corporació i es poden consultar a l'adreça electrònica: http://www.cadaques.cat. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el DOGC. {del 19 de febrer al 9 de març de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia