martes, 16 de febrero de 2016

borsa de treball de Tècnics Superiors amb la categoria professional de Psicòleg/ psicòloga. Ajuntament des Castell (Menorca)

BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS SUPERIORS, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ I/O TEMPORAL I, AMB LA CATEGORIA DE PSICÒLEG/OGA  DINS DE  L' ÀREA DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.
Primera. Objecte de la convocatòria:
L’objecte d’aquestes bases és la creació d’una borsa de treball de Tècnics Superiors amb la categoria professional de psicòleg en règim laboral interí i/o temporal, que puguin ser nomenats per a cobrir vacants o realitzar substitucions o atendre necessitats en llocs de treball de la categoria de Tècnic Superior (grup de classificació A1) dins l’àrea dels Serveis Socials municipals des Castell  mitjançant sistema selectiu de concurs - oposició.
Els aspirants que superin el procés selectiu integraran la Borsa de treball i respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció i seran cridats per cobrir baixes, substitucions o necessitats urgents que es produeixin en llocs de treball d’aquesta categoria professional en l'àrea dels Serveis socials municipals des Castell.
La descripció del lloc de treball és la següent:
  • Lloc de treball: Tècnic/a Superior
  • Categoria professional: Psicòleg/ psicòloga
  • Grup de titulació: A1
Funcions a desenvolupar (amb caràcter no limitatiu):
- Intervenció en casos de risc social de persones menors d’edat, intervenció de diagnòstic i tractament en casos de protecció a la infància i intervenció en famílies en situació de risc social o vulnerabilitat.
- Atenció psicològica a persones víctimes de violència de gènere,
- Realització de programes o projectes socials (àmbits: ciutadania, inclusió, desenvolupament comunitari i perspectiva de gènere ): planificació, gestió i execució.
- Altres que es puguin donar dins l’àmbit d’actuació del Serveis Socials des Castell i d'acord amb el perfil i característiques referides a la Resolució de la Convocatòria.
Segona . Publicitat de la convocatòria:
El contingut íntegra d’aquestes bases es publicarà al BOIB, al Tauler d'anuncis municipal i a la web de l'Ajuntament des Castell.
Tercera. Requisits d’admissió dels aspirants:
Per poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i normativa complementària.
b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades. En cas de discapacitat oficialment reconeguda, caldrà acreditar la compatibilitat amb les funcions pròpies del lloc de treball.
c) Tenir complerts els setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a la situació de funcionari. En el cas de ser nacional d’un
altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de grau universitari de psicologia o equivalent (llicenciatura de psicologia) per la plaça de psicòlegs, o en condicions d’obtenir-la; en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’haver-se homologat a efectes de ser títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
f) Els aspirants han d’acreditar també el coneixement suficient de la llengua catalana (nivell de suficiència C1 de la Junta Qualificadora o equivalent)
g) Disposar de permís de conduir B.
Quarta. Forma i termini de presentació d’instàncies
El model d’instància sol·licitant per prendre part en la Borsa de treball estarà disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament des Castell i s’haurà d’especificar la plaça de treball en concret a que s’opta de la Borsa de treball de l'Ajuntament referida.
Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu es dirigiran a l'Alcalde de l'Ajuntament des Castell i es podran lliurar en el Registre d'entrada municipal  – Plaça Esplanada 5 des Castell - en el termini de 10 dies naturals a comptar del següent al de la publicació de l’acord d'aquesta convocatòria al BOIB. {del 17 al 26 de febrero de 2016, a.i.}
Igualment, les sol·licituds podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds que es trametin per correu hauran de lliurar-se en les dependències d’aquest servei abans que finalitzi el termini de presentació d’instàncies i en sobre obert, per ser datades i segellades pel personal de correus abans de la seva remissió.
Els aspirants amb discapacitat que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, han d’indicar expressament en la sol·licitud aquesta circumstància, així com l’adaptació o adequació que precisin de temps i mitjans per a la realització de les proves i els exercicis previstos en la convocatòria.
En la mateixa sol·licitud els aspirants han de fer constar que accepten les presents bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides a la data de finalització del termini de presentació.
La instància haurà d’anar acompanyada de:
1.- Currículum vitae de l’aspirant.
2.- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport.
3.- Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
4.- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C).
5.- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui per a poder ser valorats.
6.- Document de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Contractes laborals.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, o còpia acarada d'aquests, o document de la vida laboral de la Seguretat Social. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l’entitat.
Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions o tasques desenvolupades per l’aspirant.
En el cas que l’experiència laboral s’hagi assolit com a treballador autònom, caldrà presentar certificats que facin referència expressa als treballs realitzats a favor de tercers.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen a l'Ajuntament a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica d'aquesta Entitat Local i als anuncis oficials que corresponguin.   www.aj-escastell.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia