miércoles, 17 de febrero de 2016

1 tècnic/a superior graduat/ada en dret - en pràctiques - (exp. 900110/16). Àrea Metropolitana de Barcelona

El gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per decret de data 2 de febrer de 2016, ha resolt convocar concurs públic per a la contractació temporal en practiques d'un/a tècnic/a superior graduat/ada en Dret, del grup A, subgrup A1, adscrit/a al Servei de Contractació de la Direcció de Serveis General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les bases de selecció del citat concurs es troben a Administració de Personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (c/ 62, núm. 16, edifici B, planta baixa, sector A, Zona Franca, 08040- Barcelona) i al web www.amb.cat.
Les persones interessades, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de currículum vitae detallat i fotocopia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, durant el termini de vint dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.{del 18 de febrer al 8 de març de 2016, a.i.}
Les sol·licituds també podran ser presentades d'acord amb el que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (RJPA).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia