martes, 9 de febrero de 2016

1 Enginyer/a industrial (A1). Ajuntament de Manacor. (Mallorca-Illes Balears)

Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per crear una borsa de feina d’enginyer/a industrial, mitjançant concurs i procediment abreujat, per a l’Ajuntament de Manacor.
Primera. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal funcionari interí, mitjançant concurs, pel procediment abreujat, per crear una borsa de feina extraordinària d’enginyer/a industrial, a l’efecte de substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenament com a funcionari interí, d’acord amb l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Característiques del lloc de treball: escala d’Administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, 100 % de jornada, nivell de destinació 26.
Tercera. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Els aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol d’enginyer/a industrial (llicenciat o màster segons l’Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer).
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant haurà d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació o de la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estat separats ni acomiadats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual haguessin estat separats o inhabilitats. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.
f) No estar sotmesos a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent.
g) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
Quarta. SOL·LICITUDS. Les sol·licituds, dirigides al batle, s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud (es pot descarregar a la web www.manacor.org, serveis ciutadania; recursos humans; convocatòries), i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de 8 dies hàbils (procediment abreujat) comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.{del 10 al 18 de febrer de 2016, a.i.} 
També es publicarà l’anunci de la convocatòria, en extracte, a la premsa local i es comunicarà al Servei d’Ocupació de les Illes Balears perquè en faci la difusió oportuna. En tot cas, però, el termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escau en dia inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
Per ser admesos i prendre part a la convocatòria bastarà que els aspirants manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera.
Serà necessari acreditar juntament amb la sol·licitud:
- Fotocòpia compulsada del DNI o document que acrediti la nacionalitat.
- Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part a aquesta convocatòria.
- Fotocòpia compulsada d’aquells documents que siguin necessaris per a la fase de concurs, ordenats seguint l’ordre establert al barem de mèrits que consten en aquestes bases i acompanyats d’un currículum indicant la relació de documents que presenta per ser valorats.
- El justificant d’haver ingressat la taxa per optar a proves de selecció de personal amb la quantia de 30,60 €.
La restant documentació haurà d’acreditar-se en el moment i terminis que es determinin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia