viernes, 19 de febrero de 2016

1 plaça d'operar/ària (AP) adscrit a la Brigada Municipal. Ajuntament de Lliçà d'Amunt (Barcelona)

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre de 2015, es publiquen íntegrament les Bases que han de regir la provisió mitjançant concurs de mèrits lliure d'una plaça d'operar/ària adscrit a la Brigada Municipal, en règim laboral interí (grup AP) de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA INTERINA D'OPERARI/ÀRIA (GRUP AP) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT
1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria la provisió, mitjançant concurs de mèrits d'una plaça d'operari/ària, en règim de laboral interí (grup AP) de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
1.2. Condicions del lloc de treball:
a. Categoria: operari/ària
b. Jornada completa: 37,5 hores setmanals.
c. Distribució horària:
- Dilluns a divendres de 07.00 a 14.30 h.
d. Retribució bruta mensual: 1.181,34 €.
e. Període de prova: 2 mesos, d'acord amb l'article 14 de l'Estatut dels Treballadors.
2. Condicions dels aspirants. Per ésser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de complir els següents requisits:
a) No haver estat separat per resolució administrativa ferma del servei de cap Administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques.
b) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball.
d) Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
e) Acreditar que s'està en possessió del títol de graduat escolar o graduat en ESO o certificat d'escolarització.
f) Estar en possessió del carnet de conduir B.
g) Acreditar, a través d'informe mèdic, tenir la capacitat funcional per dur a terme el desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria.
3. Presentació de sol·licituds. Les instàncies per sol·licitar prendre part a les proves selectives, en les quals els aspirants hauran de manifestar que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides, i en què s'haurà d'adjuntar en fotocopia compulsada el DNI i la documentació compulsada que acrediti els mèrits a valorar i els drets d'examen, es dirigiran al President de la Corporació i es presentaran en el Registre General en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria als diaris oficials (Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya){del 18 de febrer al 8 de març de 2016, a.i.}. Si el darrer dia de la presentació d'instàncies coincidís en dissabte, s'entendrà el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
Les instàncies també es podran presentar com determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Quedaran exempts dels drets d'examen aquelles persones que estiguin a l'atur i acreditin degudament aquesta situación.  
www.llicamunt.cat/es  Carrer d'Anselm Clavé, 73, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona - 938 41 52 25

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia