martes, 16 de febrero de 2016

1 plaça de Secretaria de classe 2ª, en interinitat, - per concurs-. Ajuntament de Ferreries- (Menorca)

"BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA INTERINA LA PLAÇA DE SECRETARIA DE CLASSE SEGONA DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES, MITJANÇANT CONCURS
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, amb caràcter interí, de la plaça de secretaria de classe segona d’aquest Ajuntament, reservada a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria d’entrada, actualment vacant. Ha quedat acreditada en l'expedient la impossibilitat de cobrir la plaça mitjançant un funcionari de carrera pertanyent a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
2. PROCEDIMENT SELECTIU
El procediment de selecció serà el concurs de mèrits.
3. REQUISITS I CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per ser admesos a aquesta convocatòria, les persones aspirants hauran de complir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:
  1. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
  2. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que es deriven del lloc a desenvolupar.
  3. Tenir complits setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
  4. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
  5. Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions o en condicions d’obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds: llicenciat en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l'administració, llicenciat en sociologia, o el títol de grau corresponent.
Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acrediti, si fos el cas, l’homologació.
4. SOL·LICITUDS
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, en les quals les persones aspirants han de declarar sota la seva responsabilitat que reuneixen tots els requisits exigits a la base tercera, s’adreçaran al batle i es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament en hores d'oficina.
4.2 El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 17 al 25 de febrer de 2016, a.i.}
4.3 Si el darrer dia del termini fos inhàbil, es prorrogarà el termini fins al primer dia hàbil posterior.
4.4 Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
  1. Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit (anvers i revers).
  3. Una declaració responsable que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions.
  4. La indicació d’un telèfon i un email als efectes de comunicació amb l’Ajuntament de Ferreries.
  5. La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, en la forma que estableix la base 11 d’aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia