martes, 23 de febrero de 2016

1 oficial 2a, C2. Ajuntament de Tortosa (Tarragona)

La Junta de Govern Local en sessió de data 25 de gener de 2016, ha aprovat les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d'1 oficial 2a, subgrup de classificació professional C2, a temps complet, per a la realització de manera excepcional de tasques derivades de necessitats urgents i inajornables relatives a la prestació del manteniment al Teatre Auditori Felip Pedrell, altres equipaments i via pública.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 24, de data 5 de febrer de 2016.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.{del 24 de febrer al 14 de març de 2016, a.i.}
La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l'hora i el lloc de començament de les proves, i l'ordre d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d'anuncis, a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis i a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa. www.tortosa.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia