viernes, 19 de febrero de 2016

1 plaça d'auxiliar administratiu, caràcter interí. Ajuntament de les Valls de Valira (Lleida)

De conformitat amb l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals es fa pública la convocatòria del concurs-oposició lliure per cobrir interinament una plaça d'auxiliar administratiu de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Les Valls de Valira, les bases del qual, foren aprovades per Resolució d'Alcaldia núm. 3/2016, de 12 de febrer i publicades íntegrament en el BOPL núm. 31, de 16.02.2016, amb una correcció d'errors publicada en el BOPL núm. 32, de17.02.2016.
El termini de presentació d'instàncies és de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 20 de febrer al 10 de març de 2016, a.i. }
Els anuncis successius es publicaran en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la Seu electrónica.
vallsvalira.ddl.net  Plaça Mayor, s/n, 25798 Anserall (Les Valls de Valira), Lleida

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia