miércoles, 10 de febrero de 2016

1 plaça d'Arquitecte interí.(A1) Ajuntament de Banyoles (Girona)

De conformitat amb el que disposa l'article 76 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa púbic que per acord de la Junta de Govern Local de la Corporació, de data 18 de gener de 2016, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça d'Arquitecte municipal a l'Ajuntament de Banyoles, el text íntegre de les quals s'ha publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 22, de 3 de febrer de 2016.
www.banyoles.cat  - Passeig de la Indústria, 25, 17820 Banyoles, Girona - 972 57 00 50
--------------------------------------------------
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I NORMES GENERALS 1.1. L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, pel procediment de concurs oposició lliure, per cobrir, amb caràcter interí per vacant, una plaça d’Arquitecte, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, i formar una llista d’espera per un termini de dos anys, per cobrir de manera interina substitucions temporals, en els supòsits de malalties, vacances o altres causes sobrevingudes. La plaça està enquadrada a l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, tècnic superior, grup de titulació A, subgrup A1, d’acord amb l’article 76 del Real Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, dotada amb les retribucions assenyalades en el pressupost aprovat per la Corporació.
1.2 Aquestes bases seran de compliment obligatori, en el moment en que s’efectuï la convocatòria per a cobrir la plaça vacant, per totes aquelles persones que d’una o altra manera participin en el procés de selecció.
1.3. La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió interina del lloc de treball d’arquitecte, reservada a personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, tècnic superior (Grup A, Subgrup A1).
1.4. Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es pot amortitzar, transformar ni modificar substancialment la plaça convocada, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.
1.5. Les funcions genèriques de lloc de treball a proveir són les següents:
Les funcions del lloc de treball a proveir són les definides pel lloc de treball d’arquitecte municipal a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles,  En general són les pròpies per les quals la titulació habilita , entre altres:
-  Elaborar informes tècnics i els estudis i projectes que, en el seu cas, siguin necessaris, en ordre a la tramitació d’expedients municipals en l’àmbit del planejament i gestió urbanística, llicències , protecció del patrimoni cultural i en general en tots aquells àmbits propis de la professió d’arquitecte, incloent la informació i atenció al públic.
-  L’execució de plans i programes d’inspecció urbanística, així com aquelles inspeccions  que d’ofici, o a sol·licitud de particulars, la Corporació entengui necessàries, amb l’aixecament de les corresponents actes.
-  La redacció i direcció de projectes d’obra municipals, memòries valorades i valoracions.
- L’elaboració de propostes, plecs de condicions tècniques per a la contractació dins l’àmbit de les seves funcions.
- Quantes altres se li encomanin dins de la seva competència.  
1.6. Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria, i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, específicament la Llei orgànica de protecció de dades. 
2.-  REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització de presentació de sol·licituds les condicions següents:
a)   Tenir la nacionalitat espanyola , d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estat membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració socials i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació , qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Només per Llei  de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes es podrà eximir del requisit de la nacionalitat per interès generals per a l’accés  a la condició de funcionari.
b)   Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
c)   Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per l’accés a l’ocupació pública.
d)   Estar en possessió del títol d’Arquitecte Superior.
e)   No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
f)   No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’altres estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi , en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
g)   Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència (nivell C) de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d’acord amb el Decret 151/2001, de 29 de maig , sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols , diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en el processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball en les administracions públiques de Catalunya. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell requerit a la convocatòria, que han de superar els aspirants.
h)   Llengua castellana: Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
i)   No estar afectat /a per cap dels motius de incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.
3.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES Les sol·licituds, en les quals es farà constar que es reuneixen les condicions exigides en les presents Bases, s’adreçaran al President de la Corporació i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament en el termini dels 20 dies naturals a partir de l’última publicació que de l’anunci de la convocatòria se’n faci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya {de l' 11 de febrer al 2 de març de 2016, a.i. } i en el Butlletí oficial de la Província de Girona, i s’hauran d’acompanyar els següents documents:
a)   Fotocòpia compulsada del DNI o si s’escau, del passaport.
b)   Còpia compulsada del títol exigit.
c)   Fotocòpia compulsada del títols acreditatius del mèrits i circumstàncies al·legats.
d)   Currículum vitae acadèmic i professional.
Els mèrits que constin en el currículum però que no quedin acreditats documentalment no seran valorats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia