jueves, 18 de febrero de 2016

1 plaça de director/a de llar d'infants municipal. Ajuntament de Santa Coloma de Farners (Girona)

Aprovades les bases reguladores del concurs oposición lliure per a la provisió d'una plaça de director/a de Llar d'Infants Municipal, de la plantilla orgànica de personal laboral d'aquest Ajuntament, a jornada completa, i la seva respectiva convocatòria, s'exposen al públic als efectes pertinents:
1. Objecte de la convocatòria: la provisió d'una plaça de director/a de Llar d'Infants Municipal, mitjançant concurs oposició lliure, en règim de personal laboral fix i a jornada completa.
2. Condicions dels aspirants: per a prendre part en el concurs oposició lliure, serà necessari:
a) Tenir nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes que estableix la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
b) Tenir fets els 18 anys d'edat, abans que finalitzi el termini de presentació d'instàncies i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de grau en mestre/a d'educació infantil o primària o equivalent, o de grau o llicenciatura de pedagogia, el qual s'haurà d'adjuntar a la instància sol·licitant prendre part al concurs oposició, degudament compulsat.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de la funció. En cas que la persona aspirant pateixi algun tipus de disminució, hauria de fer-la constar a la sol·licitud d'admissió, amb la finalitat que el tribunal pugui decidir la seva admissió a la pràctica de les proves mitjançant, si s'escau, la intervenció d'un equip multiprofessional que acrediti la possibilitat de portar a terme les tasques pròpies de les places a proveir, segons preveu l'article 77.2 del Decret 214/90, de la Generalitat de Catalunya.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, de forma cautelar o per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
f) No estar incurs en cap dels motius d'incompatibilitat previstos per la llei.
g) Coneixement de la llengua catalana: nivell C1 o equivalent.
Els aspirants que no puguin acreditar documentalment aquest requisit, hauran de realitzar una prova amb els exercicis equivalents als que s'utilitzen per a l'obtenció del certificat de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística.
Els aspirants que no acreditin els coneixements de la llengua per algun dels mitjans anteriors, quedaran eliminats de les proves.
Tots els requisits exigits s'hauran de posseir en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i no s'ha d'haver perdut cap d'ells en el moment de la presa de possessió.
4. Termini i lloc de presentació d'instàncies: al registre general de l'Ajuntament, durant els vint dies naturals següents al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al DOGC.{del 19 de febrer al 9 de març de 2016, a.i.}
5. Drets d'examen: es fixen en la quantitat de 25,00 euros. S'haurà d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la instancia.
6. Les bases completes (temari, exercicis de l'oposició, tribunal qualificador, etc.) es troben a disposició dels aspirants a les oficines de l'Ajuntament, on es facilitarà a qui ho desitgi còpia sencera de les mateixes, i a la pàgina web de l'Ajuntament www.scf.catPasseig Sant Salvador, 1, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona  972 84 08 08

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia