lunes, 15 de febrero de 2016

1 Enginyer Tècnic Industrial, en règim de funcionari interí de l’ajuntament de Sant Lluís (Menorca-Illes Balears)

Primera.- Objecte de la convocatoria L’objecte de la present convocatòria és la provisió com a funcionari interí, mitjançant concurs - oposició, d’un lloc de feina d’Enginyer Tècnic Industrial, d’Administració Especial, subescala tècnica, vinculada a la unitat d’activitats i urbanisme de l’Ajuntament de Sant Lluís.
Classificació: Grup A, Subgrup A2
Sistema de selecció: concurs - oposició.
La interinitat es crea per a l’execució d’un programa de caràcter temporal dels prevists a l’apartat c) del punt 1 de l’article 10 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Les funcions del lloc de feina són:
- Informar i assessorar sobre aquelles matèries pròpies de la seva especialitat.
- Informar sobre la tramitació dels projectes i activitats,  realitzar les corresponents visites d’inspecció i/o instruir els expedients de l’àrea d’activitats.
- Supervisar  i controlar en matèria d’enginyeria o enginyeria tècnica les llicències d’obra i les llicències d’activitats, projectes i instal·lacions.
- Resoldre qüestions tècniques que en matèria de seguretat i la resta de la normativa legal puguin afectar a les instal·lacions dels establiments, indústries, i activitats del terme municipal.
- Emetre els informes preceptius que en la seva matèria formin part dels expedients de llicència d’obres.
- Col·laborar amb el responsable de la planificació urbanística i obres.
- La resta de funcions que puguin ser atribuïdes en relació al lloc de treball.
Segona.- Condicions dels aspirants
Per ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants han de reunir els següents requisits  (amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i que s’haurà de mantenir fins a la presa de possessió):
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sens perjudici del que disposa l’article 57  (Accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres Estats), del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
b) Haver complert 16 anys d’edat I no superar, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del la titulació d’enginyer tècnic industrial o titulació equivalent, o estar en condicions d’obternir-la en la data en que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, en el seu cas, la homologació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l’Administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o de la Local, ni acomiadat d’acord amb el corresponent procediment, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
e) No patir cap malaltia o defecte físic ó psíquic que impedeixin exercir correctament les funcions de la plaça a la qual s’opta.
f) No estar afectat per cap de les causes d’incapacitat previstes en la legislació vigent.
g) No trobar-se inclosos en cap dels supòsits d'incompatibilitat prevists a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques.
Abans de firmar el contracte la persona interessada farà constar que no es troba exercint cap activitat o ocupant cap lloc en el sector públic delimitat a l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no rep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas d'exercir una activitat privada, haurà de declarar-ho en el termini de deu dies des de la signatura del contracte a fi i efecte que la Corporació pugui adoptar un acord de compatibilitat o incompatibilitat.
h) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
Tercera.- Forma i termini de presentació de sol·licituds
3.1.- Les persones interessades  en participar en la convocatòria hauran de presentar una sol·licitud dirigida a l’Alcaldia de l’Ajuntament en la que faran constar que reuneixen, en el moment de finalització del termini de presentació d’instàncies, totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera (model a l’annex II), junt amb una còpia compulsada del seu DNI. En el seu cas, hauran de presentar juntament amb la instància, la relació de mèrits a efectes de valoració a la fase de concurs, que hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants en la forma indicada no seran valorats.
3.2.- Les sol·licituds es presentaran en el registre de l’Ajuntament o en la forma establerta a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El termini de presentació d’instàncies serà de quinze dies naturals comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 14 al 29* de febrer de 2016, a.i.} L’anunci també es publicarà a la pàgina web municipal (www.ajsantlluis.org)  i en el taulell d’edictes municipal. Els successius anuncis es publicaran en el taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal. Totes les notificacions referides a esmenes de documentació, recursos i d’altres incidències produïdes durant el procediment selectiu es faran mitjançant la publicació al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal (www.ajsantlluis.org).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia