domingo, 28 de febrero de 2016

1 lletrat/ada.(A1) .Consell de Garanties Estatutàries

Consell de Garanties Estatutàries RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari/ària interí/ina, d'un lloc de treball de lletrat/ada.
—1. Fer pública la convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal, en règim de funcionari/ària interí/ina, d'un lloc de treball del grup A1, nivell 25, al Consell de Garanties Estatutàries, aprovada per Acord del Ple del Consell de 4 de febrer de 2016.
—2. Disposar la publicació en el DOGC, com a annex a aquesta Resolució, de les bases de la convocatòria, com també difondre-les al lloc web del Consell de Garanties Estatutàries (http://www.cge.cat) i al tauler d'anuncis de la secretaria d'aquesta institució, amb seu al Palau Centelles, situat a la baixada de Sant Miquel, núm. 8, 2a planta, 08002 Barcelona.
*************************
Bases del procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari/ària interí/ina, d'un lloc de treball de lletrat/ada del Consell de Garanties Estatutàries, aprovades per l'Acord del Ple del Consell de 4 de febrer de 2016
1. Descripció del lloc de treball
1.1. El lloc de treball en règim de funcionari/ària interí/ina, que es proveeix amb caràcter transitori mitjançant aquest procés selectiu obert, té les característiques següents:
Nombre de places: 1
Denominació: lletrat/ada
Grup: A1
Nivell: 25
Complement específic: 22.413,00 €
Tipus de lloc: lloc singular
Horari: normal
Localitat: Barcelona
1.2. Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents:
Donar suport tecnicojurídic en l'elaboració dels dictàmens.
Fer els estudis i les cerques jurídiques que se li encarreguin.
Confeccionar els dossiers de documentació per a l'emissió dels dictàmens.
Revisar les versions dels textos dels dictàmens fins a la versió definitiva.
Elaborar les notes i els índexs dels dictàmens emesos.
Altres funcions adequades a la seva condició que li siguin encomanades.
3. Requisits per participar en el procés selectiu. 3.1. Per prendre part en aquesta convocatòria s'han de reunir els requisits següents:
a) Ser ciutadà/ana espanyol/a o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També poden ser admesos els descendents, el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Posseir el títol de llicenciatura en dret o de grau en dret. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball.
e) No estar separat/ada per causa d'expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma.
f) Posseir els coneixements de llengua catalana del certificat de nivell de suficiència (C1) o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts segons l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril).
Cal que l'aspirant aporti la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana referit en el paràgraf anterior.
D'altra banda, s'entén que compleixen l'esmentat requisit de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin trobar-se en el supòsit previst a la lletra b) de l'article 5 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
g) Posseir els coneixements de llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, en cas que l'aspirant no tingui la nacionalitat espanyola. Aquests coneixements s'han d'acreditar amb la presentació d'algun dels documents següents: el certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol; el diploma d'espanyol (nivell C2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent; la certificació acadèmica d'estudis en llengua castellana conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit de participació, o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
3.2. Els requisits generals indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionari/ària interí/ina.
4. Sol·licituds. 4.1. Les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu, adreçades al Consell de Garanties Estatutàries, s'han de formalitzar segons el model que es pot recollir a la Secretaria del Consell de Garanties Estatutàries, ubicada al Palau Centelles, baixada de Sant Miquel, núm. 8, 2a planta, 08002 Barcelona, i que també es troba disponible en el lloc web del Consell de Garanties Estatutàries: http://www.cge.cat.
És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l'aspirant. La manca de signatura determina l'exclusió de l'aspirant.
4.2. El termini per presentar les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu és de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la seva convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 25 de febrer al 15 de març de 2016, a.i.} En cas que l'últim dia de termini sigui inhàbil, d'acord amb l'article 48.3 de la Llei 30/1992, s'ha d'entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.
4.3. Juntament amb la sol·licitud i dins del termini establert en la base anterior, les persones aspirants han de presentar la documentació següent:
   - Currículum, que ha de contenir de manera clara les dades referides als mèrits objecte de valoració d'acord amb la base 7.3, acompanyat d'original o de còpia confrontada dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i dels requisits exigits.
   - Fotocòpia confrontada del document oficial d'identitat o del document administratiu corresponent en cas de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola.
   - Fotocòpia confrontada del títol acadèmic exigit per la base 3.1, lletra c) i, si escau, de la documentació acreditativa de la seva homologació.
   - Fotocòpia confrontada dels certificats o documents equivalents acreditatius del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, segons s'exigeix a la base 3.1, lletres f) i g).
4.4. La sol·licitud i la documentació adjunta s'han de presentar en el Registre del Consell de Garanties Estatutàries ubicat a l'adreça esmentada a l'apartat 1 d'aquesta base, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres feiners a la ciutat de Barcelona. Així mateix, també es poden presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en un sobre obert per tal que l'empleat/ada hi faci constar el nom de l'oficina i la data, el lloc, l'hora i el minut de la seva admissió.
4.5. En el termini de tres mesos des de la finalització del procés selectiu, les persones interessades poden sol·licitar per escrit al president del Consell la devolució de la documentació presentada. Quan hagi transcorregut aquest període, el Consell els n'autoritzarà la recollida i podrà destruir la resta de la documentació.
4.6. Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia