martes, 16 de febrero de 2016

153 places de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat,

Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per a l'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/16), amb subjecció a les bases que figuren en els annexos 1 i següents d'aquesta Resolució.
Annex 1
Bases de la convocatòria
Base 1. Places convocades i contingut funcional. S'obre la convocatòria de procés selectiu per a l'ingrés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat, mitjançant el procediment de concurs oposició.
Es convoquen 153 places de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat, de les quals 14 corresponen al 10% addicional, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015.
Les funcions que han d'exercir els membres de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat són les que estableixen els articles 16.1.d) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
Base 2. Requisits de les persones participants . 2.1 Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir els requisits següents:
a) Nacionalitat.
Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
També hi poden ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cònjuge d'espanyol o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
b) Edat.
Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Titulació.
Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
d) Permís de conducció.
Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
e) Llengua catalana.
Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
f) Llengua castellana.
Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
g) Capacitat.
Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
h) Habilitació.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
i) Taxa d'inscripció.
Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.3 sempre que no es trobi incurs en el supòsit d'exempció establert a la base esmentada.
2.2 Per a l'admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera els requisits esmentats anteriorment, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.
Base 3. Sol·licitud de participació. 3.1 Obtenció, presentació i termini de la sol·licitud de participació
La sol·licitud de participació s'ha d'adreçar al secretari general del Departament d'Interior en el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC,{del 16 de febrer al 7* de març de 2016, a.i.} a través d'un dels canals següents:
a) Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits Gencat, accedint a l'adreça següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.
b) Presencial: mitjançant el model de sol·licitud d'admissió en suport paper, que es pot obtenir al web del Departament d'Interior, mitjançant l'adreça http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/; i es poden presentar en els registres del Departament d'Interior, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i dels serveis territorials del Departament d'Interior.
Així mateix, són vàlides les sol·licituds presentades en els registres dels òrgans o oficines que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.
És imprescindible que la sol·licitud en suport paper estigui signada per la persona participant. La manca de signatura comporta l'exclusió de la persona participant en la convocatoria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia