sábado, 20 de febrero de 2016

Borsa de treball de Tècnic-a superior de medi natural del Consell de Mallorca

ANNEX I
BASES GENERALS PER A LA CONVOCATÒRIA DE DUES BORSES CORRESPONENTS A LA SUBESCALA, LA CLASSE O LA CATEGORIA DE TÈCNIC–A SUPERIOR DE MEDI NATURAL DEL CONSELL DE MALLORCA
GRUP O SUBGRUP: A1
FUNCIONS GENERALS
 • Anàlisi de la situació particular de cada municipi sobre el tema de residus: distribució espacial de la població, característiques del traçat urbà i de camins del municipi, dades de producció de residus en funció de les dades de recollida selectiva dels anys anteriors.
 • Identificació de les necessitats existents en matèria de recollida selectiva de residus.
 • Plantejament d’escenaris de futur en la producció i recollida selectiva de residus segons les característiques del municipi i la seva població.
 • Proposta de solucions, analitzant les diferents opcions existents en matèria de recollida de residus.
 • Valoració econòmica de les diferents opcions existents en matèria de recollida de residus.
 • Identificació de la millor solució des del punt de vista ambiental, social i econòmic per a cada municipi.
 • Sensibilització de població en matèria de recollida selectiva de residus.
 • Suport tècnic.
REQUISITS
a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Grau o Llicenciatura en Ciències Ambientals, Geografia, Geologia, Biologia i Enginyeria de Monts o en condicions d’obtenir-lo en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
d) Carnet de conduir B.
e) Títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PER): requisit únicament en cas que s’hagi d’ocupar el lloc de treball de director-a conservador-a del Parc Natural de sa Dragonera.
f) No patir cap malaltia i posseir les capacitats físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa.
g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’ocupació o l’exercici de la funció pública.
SISTEMA DE SELECCIÓ
CONCURS. La puntuació mínima per a poder accedir a la borsa és de 4 punts per als grups A1, A2, B i C1. Si cap aspirant arriba a la puntuació mínima establerta, la Junta Qualificadora pot establir una puntuació inferior.
VALORACIÓ DE MÈRITS 
S’ha de valorar la titulació acadèmica i/o les accions formatives acreditades, ambdós casos relacionats amb les funcions de la subescala, la classe o la categoria objecte de la convocatòria, i també el treball desenvolupat en llocs de categoria igual o semblant d’acord amb el punt 1 de l’annex III.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
El termini de presentació és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB. {del 21 de febrer al 10 de març de 2016, a.i.}
Les persones aspirants que hagin presentat instàncies a la convocatòria publicada al BOIB núm.159 de dia 31 d’octubre de 2015, seran automàticament incloses a aquesta convocatòria, sense perjudici que, dins el nou termini assenyalat puguin presentar nova documentació.
ANNEX II
1. FORMULARI I PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
El formulari de sol·licitud i les bases per a participar en la convocatòria són a disposició de les persones aspirants al Servei de Selecció, de la Direcció Insular de Funció Pública, situat a la Llar de la Infància, (carrer del General Riera, 113) i en l’adreça d’Internet http://www.conselldemallorca.net/borses
Les sol·licituds amb la resta de documentació s’han de presentar compulsades, dins el termini previst, en el Registre General del Consell de Mallorca ubicat a les adreces següents del municipi de Palma:
 • C/ del Palau Reial, núm. 1
 • C/ del General Riera, núm. 111 (edifici de la Llar de la Joventut)
 • C/ del General Riera, núm. 113 (edifici de la Llar de la Infància)
 • Plaça de l’Hospital, núm. 4 (Centre Cultural la Misericòrdia)
 • C/ del General Riera, núm. 67 (Institut Mallorquí d’Afers Socials)
 • Ctra. de Sóller, km. 3,5 (Institut de l’Esport Hípic de Mallorca)
L’horari d’atenció al públic del Registre és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. El que està ubicat en el c/ del Palau Reial, núm. 1, amplia l’horari d’atenció al públic a dissabte (no festiu), també de 9 a 14 h.
A més, poden presentar-se en qualssevol dels llocs que es preveuen en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:
En els registres dels òrgans administratius on es dirigeixen.
En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions, Cabildos o Consells Insulars, als Ajuntaments dels municipis als que es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, se n’ha subscrit el conveni oportú (el Consell de Mallorca té subscrit un conveni amb diferents ajuntaments de l’illa, veure BOIB núm. 24, de 19 de febrer de 2015)
En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.
En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
En qualsevol altre que s’estableixi en les disposicions vigents.
Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació corresponent s’ha de presentar a l’oficina de Correus en un sobre obert perquè el personal de Correus  ha de datar i segellar l’exemplar destinat al Consell de Mallorca, abans que es certifiqui, d’acord amb el que es disposa en l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l’oficina de Correus corresponent no data i segella la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data vàlida de presentació la d’entrada en el Registre General del Consell de Mallorca.
Les persones aspirants que hagin presentat la sol·licitud a un lloc diferent dels registres del Consell convé que enviïn un fax (971 173819) o correu electrònic (serveideseleccio@conselldemallorca.net) al Servei de Selecció notificant d’aquesta circumstància. 
D’acord amb l’art. 36 de la Llei 30/92, de 26 de Novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, els documents es tenen que presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El termini de presentació han de ser de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’haver publicat aquesta convocatòria en el BOIB.{del 21 de febrer al 10 de març de 2016, a.i.} En el model d’instància s’ha d’assenyalar en quin dels dos procediments convocats es vol formar part. Si aquestes caselles es deixen en blanc s’ha d’entendre que el sol·licitant es presenta a la convocatòria, únicament, pel procediment extraordinari. No es pot fer servir una mateixa instància per a participar en borses de categories diferents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia