lunes, 29 de febrero de 2016

concessió demanial per a l’explotació del Bar del Club de Convivència municipal , ubicat a l’Av. Mestre Vicent 5-7, dels Poblets. Ajuntament de Els Poblets.

Ajuntament de Els Poblets. ANUNCI DE LICITACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR SOCIAL CLUB DE CONVIVÈNCIA
De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 23 de febrer de 2016, mitjançant el present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb varios criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar social del Club de Convivència , sito en Av. Mestre Vicent nº 5-7 d’aquesta localitat i qualificat com bé de domini públic, conforme a les següents dades: 1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme:
Ajuntament dels Poblets.
b) Dependència que tramita l’expedient: Regidoria de Serveis Socials i Sanitat.
c) Obtenció de documentació i informació.
1. Dependència: Secretaria

2. Domicili: Avenida Jaume I, 7.

3. Localitat i Codi Postal: Els Poblets, 03779.

4. Telèfon: 966 474 399.

5. Telefax: 966 474 287.

6. Correu electrònic:
ajuntament@elspoblets.es.
7. Direcció d’internet del Perfil de Contractant:
www.elspoblets.es
www.elspoblets.sedelectronica.es .
d) Número de expedient: 11/2016.

2. Objecte de la licitació: concessió demanial per a l’explotació del Bar del Club de Convivència municipal , ubicat a l’Av. Mestre Vicent 5-7, dels Poblets.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: Obert amb adjudicació a l’oferta econòmicament més
avantatjosa atenent a diversos criteris d’adjudicació.
c) Subhasta electrónica: No
d) Criteris d’adjudicació:a) Millor oferta econòmica: Se puntuarà amb un màxim de 55 punts.S’aplicarà la següent fòrmula:Puntuació = 55 x Oferta a puntuar
                              Millor ofertab) Llista de preus: Es valoraran els preus més baixos i que conserven el grau de qualitat (entenent per tal l’oferta de marques conegudes i acreditades en el mercat). Se puntuarà amb un màxim de 10 punts
c) Millores en les instal·lacions: Se puntuarà amb un màxim de 15 punts.d) Es valorarà igualment l’estar empadronat en aquest municipi, amb 5 punts.e) Organització del servei: Se puntuarà amb un màxim de 10 punts.f) Coneixements orals de valencià: La valoració d’aquest criteri es realitzarà mitjançant la celebració d’una entrevista en la forma i dia a determinar per la Mesa de Contractació. Se puntuarà amb un màxim de 5 punts. 4. Canon concessional.
S’estableix com tipus de licitació a l’alça, un cànon mínim anual de 6.000,00 € (SET MIL EUROS) ¿*6 o 7 mil euros?
5. Garanties exigides. Provisional: No. Definitiva: 5% del preu total del contracte adjudicat. Complementària: Per l’equipament, material, efectes i maquinària que l’Ajuntament posa a la seua disposició per a l’explotació del bar, per import de 6.000,00 €. 6. Requisits específics del contractista: d’acord amb el Plec de clàusules administratives 7. Presentació d’ofertes: 15 dies naturals comptadors des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOP. {de 1 al 15 de marzo de 2016, a.i.}
8. Obertura d’ofertes: d’acord amb el Plec de clàusules administratives 9. Despeses de Publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia