jueves, 25 de febrero de 2016

1 auxiliar administratiu/iva . Consorci d'Osona de Serveis Socials (Barcelona)

Es fan públiques les bases del procés selectiu d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva aprovades per resolució de Presidència del dia 17 de febrer de 2016.
Així mateix, atesa la necessitat inajornable, en la mateixa resolució es convocava el procés selectiu del lloc de treball esmentat d'acord amb les bases que es publiquen a continuació.
Les bases i el model d'instància es podran trobar també al tauler d'edictes electrònic: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9822340003
“BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU SUBJECTE AL RÈGIM LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL
1a.- Objecte de la convocatòria: És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant la realització d'unes proves, d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva per prestar suport d'auxiliar administratiu al personal tècnic del Consorci d'Osona de Serveis Socials.
La durada del contracte es fixa en un any, prorrogable fins a un màxim de tres anys, amb una dedicació de jornada parcial de 25 hores setmanals.
2a.- Titulació exigida: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer grau o equivalent o títol superior.
3a.- Lloc de treball i tasques a realitzar
Categoria: Escala administració general – subescala auxiliar, subgrup C2.
Ubicació: Carrer Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5, 3a planta Vic
Dedicació: Jornada parcial de 25 hores/setmanals.
Durada: 1 any, prorrogable fins a un màxim de 3 anys.
Inici contracte: Com a màxim el dia 29 de març de 2016.
Retribució bruta: 12.239,35 euros/bruts anuals distribuïts en 14 pagues anuals.
4a.- Durada de la relació: Inici del contracte: com a màxim el dia 29 de març de 2016, i pel període d'un any, prorrogable fins a un màxim de tres anys.
6a.- Documents a presentar: Els/les interessats/des hauran de presentar sol·licitud en el Registre General del Consorci d'Osona de Serveis Socials, c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'anunci que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 26 de febrer al 7* de març de 2016, a.i.} També es publicaran anuncis al tauler d’edictes electrònic (e-TAULER) d'aquest Consorci.
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:
- Fotocòpia compulsada del títol exigit
- Fotocòpia compulsada del DNI,
- Documentació compulsada que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o castellà, si escau.
- Currículum vitae segons model facilitat.
Si la documentació original ve acompanyada d'una còpia la compulsa es pot fer a la secretaria del Consorci.
La sol·licitud haurà d'ésser en model normalitzat per a aquesta convocatòria que es lliurarà pel Consorci d'Osona de Serveis Socials c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta, de Vic i també es podrà trobar al tauler d’edictes electrònic (e-TAULER) del Consorci.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia