jueves, 18 de febrero de 2016

3 places d'Agent de Policia . Ajuntament de Calella (Barcelona)

Ajuntament de Calella ANUNCI sobre provisió de places.
En el BOP de Barcelona de 8 de febrer de 2016, es publiquen les bases reguladores per a la provisió en propietat, mitjançant concurs oposició lliure de tres places d'Agent de Policia de Calella.
Les instàncies podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini de vint dies naturals des del següent hàbil al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 19 de febrer al 9 de març de 2016, a.i.} Els successius anuncis es publicaran al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web. www.calella.cat
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia