sábado, 20 de febrero de 2016

1 plaça de tècnic/a superior (cap de serveis econòmics i de gestió tributària) de l'Ajuntament de Vallirana (Barcelona)

Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de febrer de 2016, es van aprovar les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a superior vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Vallirana en règim de funcionari/a, i la constitució d'una borsa de treball per a la contractació de personal temporal amb aquesta categoría.
BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR VACANT A LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A, i LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL AMB AQUESTA CATEGORIA.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte de la present convocatòria és regular la cobertura d'una plaça de tècnic/a superior, en règim de funcionari/a, vacant a la plantilla de l'Ajuntament de Vallirana, pel procediment de Concurs Oposició, per realitzar funcions de cap de serveis econòmics i de gestió tributària; i la creació, d'una borsa de treball per a la contractació de personal temporal amb aquesta categoria, per un període d'un any des de la finalització del procés selectiu, prorrogable un any més.
Les competències estimades per realitzar les funcions de Cap de Serveis Econòmics i de Gestió Tributària a l'Ajuntament de Vallirana, son les que es detallen a continuació:
a) Competències vinculades amb el context i l'entorn del sector públic local:
–...
b) Competències genèriques o bàsiques que ha d'acreditar un directiu públic professional en l'àmbit local:
...
c) Competències personals i destreses que ha d'acreditar un comandament en l'àmbit local:
...
d) Competències específiques del lloc directiu concret: a definir per a cada lloc.
-...
La jornada de treball estarà supeditada a les necessitats del servei, la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball que s'ocuparà. El grup de titulació és A subgrup A-1 segons la Disposició Transitòria Tercera de l'EBEP.
S'estableix un període de pràctiques de 6 mesos, per l'aspirant que superi el procés de selecció. El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte/a o no apte/a. L'aspirant que obtingui la qualificació de no apte/a quedarà exclòs del procés selectiu. Per a aquesta qualificació el Tribunal és reunirà amb quòrum suficient i presentarà una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en sí mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.
La missió del lloc de treball és la d'establir els procediments, comandar i motivar els efectius de l'àrea per millorar els seus coneixements i competències per a l'adequada gestió dels recursos econòmics (gestió comptable i pressupostària, tributs i recaptació) d'acord amb els procediments establerts per la Corporació i la legislació vigent. Com també donar suport a nivell econòmic-financer a la resta d'àrees per tal d'aconseguir una gestió interna eficaç i eficient, tenint en compte sempre que el destinatari final de l'activitat municipal és el ciutadà.
Les funcions genèriques del lloc de treball són:
1. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l'àrea de règim econòmic per tal d'assegurar la consecució dels seus objectius i programes, així com, dirigir i coordinar la gestió administrativa i tècnica del personal que la integra.
2. Fixar les directrius operatives a seguir pel personal de l'àmbit i establir els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius per mitjà dels indicadors interns i externs
3. Dirigir l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost així com la realització de la memòria anual de l'àmbit, així com d'altres informes tècnics. Vetllant pel desenvolupament de les competències relatives a la gestió comptable i pressupostària, i el control i la fiscalització de l'activitat econòmic-financera de tota l'organització municipal, per la qual cosa es constitueix com un lloc de treball decisiu quan es fa referència a la gestió interna de l'Ajuntament.
4. Vetllar per dissenyar i coordinar totes les actuacions relatives a l'elaboració, manteniment i control del sistema d'informació comptable de la Corporació, d'acord amb les directrius de l'Interventor/a Municipal i d'acord amb les disposicions legals vigents.
5. Controlar i avaluar els resultats de la gestió de l'organització municipal en el seu conjunt, supervisar les competències pròpies de tresoreria relatives a la gestió, maneig i custòdia dels fons, valors i efectes de la Corporació, així com aquelles destinades a garantir un sistema eficient i transparent de gestió dels tributs i de la recaptació municipal.
6. Vetllar per la delegació efectuada per l'Ajuntament de Vallirana a l'ORGT de la Diputació de Barcelona de la Recaptació Executiva, coordinant l'existència d'un adequat sistema d'informació i assistència als contribuents en matèria fiscal i tributària que els hi faciliti al màxim les gestions necessàries pel compliment de les seves obligacions i deures en relació a la hisenda municipal.
7. Exercir com interventor accidental en els casos en els quals la normativa estableix la substitució de la figura de l'Interventor habilitat estatal.
8. Coordinar-se i col·laborar amb altres àmbits de la Corporació sempre que sigui necessari per al millor funcionament global de la Corporació i garantir la transversalitat i el treball en xarxa.
2. CONDICIONS I REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS
a) Ser ciutadà/ana espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sens perjudici de l'establert en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
També podran ser admesos/ses els nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els /les quals hauran d'aportar permís de residencia i treball, d'acord amb la normativa vigent. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s'exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s'exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques el compliment de les condicions especifiques per a l'exercici de les funcions s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en cas del personal laboral, del que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
f) Estar en possessió de la títol de llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Economia, Administració i Direcció d'Empresas o Ciències Actuarials i Financeres o títol de Grau corresponent. Per poder acreditar l'equivalència d'algun altre títol universitari s'estarà al que disposa el RD 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d'equivalència dels títols d'ensenyament superior universitari.
g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretària de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o un dels reconeguts per aquesta com a equivalents.
Tots els requisits enunciats a la base segona han estar acreditats en la data de finalització de presentació de les sol·licituds
3. FORMA i TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud adreçada a l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Vallirana, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.
Les sol·licituds, demanant prendre part en el concurs oposició, en les quals els/les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, per ocupar una plaça de tècnic/a superior, que es publicaran íntegrament en el taulell d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament.
Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, o mitjançant instància telemàtica a través del programa e-tram de l'Administració Oberta de Catalunya, o també mitjançant el procediment de correu certificat, que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992.
El termini per presentar sol·licituds, serà de vint dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 20 de febrer al 10 de març de 2016, a.i.} o al Butlletí Oficial de la Província.
La presentació de les sol·licituds fora de l'esmentat termini comporta l'exclusió de l'aspirant.
Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions de temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves.
Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar; correspon al tribunal qualificador resoldre sobre l'oportunitat i concreció de l'adaptació en funció de les circumstancies especifiques de cada prova selectiva.
Els/les aspirants satisfaran els drets d'examen, fixats en la quantia de trenta-dos euros amb trenta-nou cèntims (37,25 €). El pagament de la taxa d'inscripció prevista a l'Ordenança Fiscal núm. 26 d'aquest Ajuntament serà abonada mitjançant ingrés en el núm. de compte del Banc de Sabadell ES92-0081-0064-7800-0122-1131 i s'haurà d'acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud, mitjançant fotocòpia, el pagament de l'esmentada taxa aportant el rebut o comprovant bancari.
Gaudiran d'una exempció del 75% aquells aspirants que acreditin estar en situació d'atur (9,31 €).
L'import de la taxa solament serà retornat en el supòsit de que no s'admeti l'aspirant en el procés selectiu.
La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa determina l'exclusió de l'aspirant.
Per ser admès/essa en les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin en la sol·licitud que compleixen tots els requisits exigits a la Base segona, sempre referits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, i no cal que hi adjuntin els documents originals acreditatius d'aquests requisits, sens perjudici de l'acreditació posterior, al final del procés selectiu.
A l'efecte procedent, l'autoritat convocant pot demanar l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els/les quals podran ser exclosos/es motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.
Si alguna de les sol·licituds te cap defecte esmenable, aquesta circumstancia es comunicarà a l'/a la interessat/ada, a fi que en un termini de deu dies l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:
- Currículum Vitae de l'aspirant
- Fotocòpia del DNI o, si s'escau, passaport.
- Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria,
- Fotocòpia dels mèrits i les circumstàncies al·legades que s'hagin de tenir en compte en la valoració de mèrits, com l'experiència professional (nomenaments, contractes i informe de vida laboral) i la formació (certificats de formació) sense que el tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment de presentació de les instàncies.
- Certificat de nivell de suficiència de català (C) encara que estigui convalidat per estudis.
Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies.
Amb la presentació de la instància, els/les aspirants queden assabentats/des i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l'expedient, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Per tal de donar compliment a les obligacions de publicació i notificació, els/les aspirants autoritzen a fer difusió del seu DNI a través de mitjans telemàtics als efectes de donar publicitat de les actuacions del procediment de selecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia