jueves, 18 de febrero de 2016

2 places laborals oficials de primera (paletes) per al Departament d'Obres i Serveis. Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Havent-se publicat al BOPT núm. 28 de 11 de febrer de 2016, edicte de les bases íntegres específiques que han de regir la selecció de dues places laborals d'oficial de primera (paletes), destinats al Departament d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, torn lliure, es fa públic que en el termini improrrogable de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta inserció al DOGC, es puguin presentar les corresponents sol.licituds al Registre General de l'Ajuntament, juntament amb la documentació corresponent.{del 19 de febrer al 4 de març de 2016, a.i.}
Les instàncies també podran ser en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A partir de la publicació d'aquestes bases, els successius anuncis sobre el desenvolupament del procés selectiu tindran lloc exclusivament al tauler d'anuncis de la Corporació convocant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia