jueves, 18 de febrero de 2016

1 lloc de secretaria intervenció del servei d'assistència tècnica municipal. Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona)

El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat 11 de febrer de 2016, va acordar, entre d'altres, aprovar les bases del concurs que ha de regir la selecció del lloc de treball, que s'ha de proveir amb caràcter interí, de secretaria intervenció adscrit al servei d'assistència tècnica municipal del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Les bases per participar en el procés de selecció seran publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Simultàniament es va aprovar per urgència la convocatòria del concurs que ha de regir el procediment de selecció de funcionari interí per la provisió de la plaça. Els interessats hauran de presentar les instàncies a través de la plataforma e-TRAC que trobareu a la web del Consell Comarcal de la Garrotxa (www.garrotxa.cat) en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. {del 19 de febrer al 9 de març de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia