domingo, 28 de febrero de 2016

1 plaça de Psicòleg al Servei CDIAP . (A1) Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Per la Resolució de Presidència de data 16 de febrer de 2016, s'aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça psicòleg en règim laboral temporal i per a la constitució d'una borsa de treball.
S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatoria:
Bases per poder cobrir el lloc de treball:
PRIMERA. Normes generals. És objecte de les presents bases la contractació d'una plaça de PSICÒLEG al Servei CDIAP règim de personal laboral temporal, mitjançant un concurs, i a fi de cobrir de manera ràpida i àgil el lloc que queda vacant des de l'1 de febrer de 2016 a 31 de gener de 2018 per excedència voluntària amb dret a reserva.
La plaça referida està adscrita al servei SOCIALS i les tasques que té encomanades contingudes a l'àmbit social i al servei de CDIAP
SEGONA. Modalitat del Contracte. La modalitat del contracte és de substitució amb reserva de lloc de treball de psicòloga d'acord Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, vigent actualment el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
El caràcter del contracte és temporal amb data de finalització el 31 de gener de 2018, i en règim de dedicació a temps complet.
Es fixa una retribució equivalent al grup A1 d'acord amb el conveni laboral del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
TERCERA. Condicions d'Admissió d'Aspirants. Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa a l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic1.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s'escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
d) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
S'haurà d'acompanyar “Certificació Negativa del Registre Central de delinqüents sexuals” que acrediti que no ha estat condemnat per cap delicte contra la llibertat sexual2.
e) Tenir el títol de Psicòloga/a, o estar en condicions d'obtenir-lo, en la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies,
f) Disposar de carnet de conduir B i vehicle propi per poder-se desplaçar en la realització del servei socials del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

QUARTA. Forma i termini de presentació d'instàncies Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d'accés, en les que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opti, es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal del Pla d´Urgell, i es presentaran en el registre d'entrada d'aquest o bé mitjançant el procediment que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de l'última publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 27 de febrer al 17 de març de 2016, a.i.}
Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es publicaran igualment en el Taulell d'Edictes del Consell, inserint un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada per:
- Fotocòpia del DNI o, si s'escau, del passaport.
- Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin a efecte de la valoració en la fase de concurs.
La presentació de proposició de participar en el procés selectiu per part de qualsevol aspirant implica la plena i total acceptació del contingut íntegre de les bases. A més, aquesta instància tindrà efectes de declaració responsable de que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la convocatòria referides sempre a l'últim dia del termini de presentació d'instàncies.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
El domicili que figura en les instàncies es considerarà com l'únic vàlid a efectes de notificacions, sent responsabilitat exclusiva de l'aspirant tant els errors en la seva consignació com la comunicació de qualsevol canvi en ell.
Quan es constata, en qualsevol fase del procediment, que la informació que es va proporcionar es falsa, es desqualificarà al candidat i s'eliminarà el seu nom de la base de dades.
Serà causa d'exclusió la no presentació de qualsevol de la documentació adjuntada referida anteriorment.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia