martes, 16 de febrero de 2016

6 beques per a fer pràctiques de formació en Informàtica, en Lexicografia, en Terminologia, en Onomàstica i en Edició i Digitalització de Textos. Acadèmia Valenciana de la Llengua

http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/16/pdf/2016_919.pdfRESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2016, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 5 de febrer de 2016, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de formació. [2016/919]
Primer Convocar un concurs públic per a la concessió de sis beques per a fer pràctiques de formació en Informàtica, en Lexicografia, en Terminologia, en Onomàstica i en Edició i Digitalització de Textos.
ANNEX I
Bases de la convocatòria per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques de formació
Primera. Objecte L’objecte d’esta convocatòria és la concessió de les següents beques de pràctiques de formació en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua:
– 1 beca d’Informàtica
– 1 beca de tècnic en Lexicografía
– 1 beca de tècnic en Terminologia
– 2 beques de tècnic en Onomàstica
– 1 beca de tècnic en Edició i Digitalització de Textos
Segona. Requisits dels sol·licitants
Per a la beca d’Informàtica:
a) Ser ciutadà espanyol o d’algun altre Estat membre de la Unió Europea.
b) Estar en possessió del certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent, segons l’Orde de 16 d’agost del 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència (DOCV 2331, 24 d’agost).
c) Reunir alguna de les circumstàncies següents:
– Ser diplomats o enginyers tècnics d’Informàtica que hagen obtingut la titulació a partir de 2011 (inclòs).
– Ser enginyers informàtics que hagen obtingut la titulació a partir de 2011 (inclòs).
Per a la beca de tècnic en Lexicografia:
a) Ser ciutadà espanyol o d’algun altre Estat membre de la Unió Europea.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Filologia Catalana, obtingut a partir de 2011 (inclòs).
Per a la beca de tècnic en Terminologia:
a) Ser ciutadà espanyol o d’algun altre Estat membre de la Unió Europea.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Filologia Catalana, obtingut a partir de 2011 (inclòs).
c) Estar en possessió dels títols acadèmics oficials acreditatius del nivell elemental (A2 o equivalent) d’anglés i francés.
Per a les beques de tècnic en Onomàstica:
a) Ser ciutadà espanyol o d’algun altre Estat membre de la Unió Europea.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Filologia Catalana, o haver obtingut un diploma de postgrau en Onomàstica Valenciana a partir de 2011 (inclòs).
Per a la beca de tècnic en Edició i Digitalització de Textos:
a) Ser ciutadà espanyol o d’algun altre Estat membre de la Unió Europea.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Filologia Catalana, obtingut a partir de 2011 (inclòs).
Tercera. Duració i dotació económica El període de duració de la beca comprén des de la data que fixe l’acord d’adjudicació fins al 31 de desembre de 2016. L’import de cada beca és de 1.000,00 euros al mes, que es pagaran amb el certificat previ de la Secretaria General Administrativa de l’AVL, i amb l’informe previ del tècnic de Sistemes Informàtics o del cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics.
Quarta. Formalització de les sol·licituds Les sol·licituds que han de presentar les persones interessades s’han d’ajustar als models de sol·licitud que figuren en els annexos II, III, IV, V i VI de la present convocatòria. Els candidats han de presentar les sollicituds en el Registre General de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, situat en l’avinguda de la Constitució, 284, 46019 València (monestir de Sant Miquel dels Reis), o en qualsevol de les dependències que preveu l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En este últim cas, es demana als candidats (a l’efecte d’agilitar-ne la tramitació i sense que tinga caràcter de requisit excloent) que, a més, dirigisquen un missatge a l’adreça de correu electrònic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, avl@gva.es, o al fax 963 874 036 indicant en l’assumpte Beques 2016».
Quinta. Termini de presentació de les sol·licituds El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 17 de febrer al 7 de març de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia