lunes, 15 de febrero de 2016

1 plaça de Tècnic d’Administració General de l’Àrea d’Urbanisme, amb caràcter d'interinitat. Ajuntament de Muro (Mallorca)

Base 1ª.- Objecte de les bases específiques
Vinculació: funcionari interí
Escala: administració general
Subescala: tècnica
Classe tècnica: superior
Grup: A-1
Àrea: Urbanisme
Es tracta de proveir amb caràcter d’interinitat una plaça de Tècnic d’Administració General de l’Àrea d’Urbanisme, així com la creació d’una borsa de feina, per cobrir la necessitat urgent i inajornable de disposar d’aquest tècnic municipal, per afectar a un servei públic considerat essencial, de conformitat el que preveu l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.
El personal que prengui possessió com a funcionari interí cessarà en les seves funcions una vegada es reincorpori el funcionari de carrera al qual substitueix sense que això doni dret a cap indemnització, d’acord amb la legalitat vigent.
En tot el no previst a les Bases s’aplicarà supletòriament el decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de funcionaris interins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa de desenvolupament de la LFPIB.
Base 2ª.- Requisits dels aspirants
1.- Per prendre part a les proves selectives els aspirants han de posseir o complir, en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Ser espanyol o ciutadà d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en els quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei estatal que regula aquesta matèria, amb excepció de les places per a les quals a les bases específiques es limiti l'accés als aspirants de nacionalitat espanyola.
En virtut de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la LO 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i del RD 864/2001 del Reglament d’execució, tenen dret d’accés a l’administració pública com a personal laboral els estrangers residents legalment a Espanya.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, o equivalent, o del grau universitari equivalent, en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
A efectes de la titulació exigida per a l’ingrés es tindran en compte les equivalències de titulacions establertes a la normativa vigent.
d) No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi el normal exercici de les funcions.
e) No haver estat separat del servei de l'Estat, de l'administració local o autonòmica o dels organismes que en depenguin per cap expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que en el seu estat impedeixi l'accés a la funció pública, si es tracta d'aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola d'acord amb el que s'estableix a la lletra a) d'aquesta base.
f) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
g) Si és el cas, disposar de la resta dels requisits assenyalats a les bases específiques de la plaça a la qual s’opta.
2.- Tots els requisits exigits s'han de posseir el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.
3.- En qualsevol moment del procés selectiu, si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no compleix els requisits exigits per a la convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió a la Batlia, amb l'audiència prèvia de l'interessat, fent constar les causes que justifiquen la proposta. La Batlia resoldrà el que procedeixi en dret.
Base 3ª.- Presentació de sol·licituds
1.- Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament dins el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà del dia de la publicació de les Bases al BOIB {del 14 de febrer al 2 de març, a.i.}, i s'han de dirigir a la Batlia de l’Ajuntament de Muro.
També es poden presentar en la forma prevista a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.
2.- A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar a la sol·licitud, els aspirants hi han de consignar les dades i acompanyar la documentació que s'assenyala a continuació:
a) Indicar la plaça a la qual s'opta.
b) Manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2 i a les bases específiques per a la plaça en qüestió, referides sempre a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.
c) Relacionar, seguint el mateix ordre d'exposició que consta en el barem de mèrits, els mèrits al·legats pels aspirants a la fase de concurs. Aquests mèrits s'han d'acreditar documentalment mitjançant certificacions, diplomes, títols, etc., originals o fotocòpies compulsades, en la forma indicada a la base 6.
Els mèrits al·legats però no justificats en la forma indicada a les presents bases no seran valorats pel Tribunal qualificador.
3.- La Batlia, per si mateixa o a proposta del Tribunal qualificador, podrà sol·licitar, a l'efecte procedent, que les persones interessades acreditin els punts on se suposa que han incorregut en inexactitud o falsedat a l'hora de formular la sol·licitud corresponent.
4.- Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits assenyalats a la convocatòria, es requerirà els interessats, mitjançant publicació en el tauler d'edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, per tal que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des d'aquesta publicació, esmenin la falta o adjuntin el document que sigui preceptiu, amb l'advertència de considerar no presentada la sol·licitud si no s'acompleix el requeriment.   - www.ajmuro.NET/     - Plaça Comte d'Empúries, 1, 07440 Muro, Illes Balears - 971 86 00 36

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia