lunes, 22 de febrero de 2016

borsa de treball del lloc de Suport Administratiu (codi de convocatòria BP16/003). Ajuntament de Barberà del Vallès ( Barcelona)

BASES ESPECÍFIQUES
 1a.- OBJECTE 1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en el lloc de treball de Suport Administratiu.
1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C i subgrup C2 i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la legislació vigent.
1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el moment de la convocatòria del procés selectiu.
2a.- TIPUS DE RELACIÓ. 2.1. El tipus de relació serà nomenament de personal funcionari interí.
3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR. 3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Suport Administratiu són les que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són, entre d'altres:
- Atendre al públic, personal o telefònicament, resolent i tramitant les qüestions que presenti o concertant entrevista amb el responsable corresponent.
- Realitzar les tasques per la tramitació, gestió i elaboració de la documentació produïda o tractada al departament: registre d'entrada i sortida, distribució interna o externa, ordenació, classificació, fotocòpies, arxiu,...
- Verificar i preparar la documentació necessària segons el procediment administratiu i sota les directrius del responsable de l'àmbit.
- Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l'àmbit en aquelles tasques puntuals que sigui necessari.
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:
4.1. Titulació: Estar en possessió del títol de Graduat/da en Educació secundària obligatòria, d'Educació general bàsica, de Batxillerat elemental, de Tècnic/a en cicles formatius de grau mitjà, de Formació professional de 1r grau o qualsevol altre equivalent o de nivell superior.
4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell de suficiència de català (C1).
4.3. Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
4.4. Satisfer els drets d'examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d'aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.{del 23 de febrer al 14* de març de 2016, a.i.}
5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol canvi de les mateixes.
5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants. www.bdv.cat/es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia