lunes, 8 de febrero de 2016

1 Tècnic/a de Cultura. Ajuntament d'Abrera (Barcelona)

Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:
RESOLUCIÓ adoptada per Decret d'Alcaldia núm. 2016-0039 en data 21.01.16, mitjançant la qual s'aproven les bases 2016/01, per a la selección d'un/a Tècnic/a de Cultura. Les bases que han de regir aquest procés selectiu, restaran publicades i poden ser consultades mitjançant el web municipal: http://www.ajuntamentabrera.cat/ oposicions/interinatge i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals improrrogables a comptar des de l'endemà de l'anunci de la convocatòria al BOP.{DOGC del 9 al 29* de febrer de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia