martes, 9 de febrero de 2016

14 places d'agent interí de la Policia Local de l' Ajuntament de Salou (Tarragona)

L'Ajuntament de Salou, per decret del regidor delegat de Serveis Generals de data 4 de febrer de 2016, ha convocat un procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, de 14 places d'agent interí de la Policia Local per a l'any 2016, les bases específiques d'aquesta convocatòria s'han aprovat per Junta de Govern Local, de data 2 de febrer de 2016, i estan exposades íntegrament al Taulell d'Anuncis de la Corporació.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu s'han de presentar dins el termini de 20 dies naturals, a comptar, a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquesta convocatòria al BOPT o de l'extracte al DOGC.
{del 10 al 29 de febrero de 2016, a.i.}  www.salou.cat/


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia