martes, 16 de febrero de 2016

1 plaça de peó de la brigada. Ajuntament de Castellcir (Barcelona)

Es fa avinent que per acord de la Comissió de Govern Local en sessió de data 29 de gener de 2016 han estat aprovades la convocatoria i les bases que han de regir el procés de selecció d'una plaça de peó de brigada (Grup AP, antic Grup E) amb contractació temporal interina, a jornada completa, les quals es transcriuen a continuación:
“BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte d'aquestes bases la definició dels mèrits, proves i resta de requisits que hauran de regir la selecció d'un peó.
Grup Titulació:Agrupacions Professionals /(antic grup E)
Dedicació: 40 hores setmanals. En ocasions aquest horari es podrà distribuir en dies festius.
Titulació acadèmica: Certificat d'escolaritat
Carnet de conduir. B
La retribució serà de 15.500,00 euros bruts anuals, a distribuir en 14 pagues.
3. CONDICIONS DELS ASPIRANTS Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents d'ambdós i els descendents del cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europa, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.
b) Haver complert els 18 anys i no excedir de l'edat de la jubilació.
c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en la base primera o en condicions d'obtenir-la en data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds. En cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida.
d) No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de
les funcions corresponents.
e) No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei en Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
f) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
g) Coneixement de la llengua catalana ”nivell A elemental”
Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places convocades, realitzant un exercici que acrediti el seu coneixement, el qual tindrà una durada màxima d'una hora i trenta minuts, o bé presentar algun dels documents següents:
- Certificat conforme ha cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l'Estat Espanyol.
- Diploma d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre o títol equivalent.
- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
 4. SOL·LICITUDS Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Castellcir, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la de la publicació de la convocatòria al BOP, DOGC,{del 17 de febrer al 7 de març de 2016, a.i.} a la web i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i s'han d'adreçar a l'Alcalde de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Castellcir.  www.castellcir.cat
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de tenir coneixement de la presentació per aquest sistema, paral·lelament caldrà enviar escanejada tota la documentació presentada a l'adreça electrònica www.castellcir@diba.cat fent esment en el correu electrònic de la data de presentació i el lloc de presentació. Recordar que la presentació fora de termini produeix l'exclusió de la convocatòria.
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base tercera, d'acord amb les condicions establertes en la legislació vigent.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació :
a) Currículum de l'aspirant en especial en allò que fa referència als mèrits que es fan constar en l'apartat 8.3.
b) Fotocòpia del DNI
c) Fotocòpia del títol acadèmic
d) Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar informe de “vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiència en l'Administració Pública.
e) Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.
f) Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de trobar-se exempt de realitzar l'exercici de català.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia