lunes, 29 de febrero de 2016

Borsa de treball: Cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon, per a l’illa Mallorca. Comunitat Autònoma de les Illes Balears..

1. Aprovar la convocatòria d’un concurs per constituir la borsa extraordinària de personal funcionari interí que s’indica a continuació:
―Cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon, per a l’illa Mallorca.
2. Aplicar la tramitació abreujada al procediment extraordinari per constituir la borsa objecte de la convocatòria.
3. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten com a annex 1 d’aquesta Resolució, d’acord amb el barem de mèrits que especifica l’annex 2.
ANNEX 1
Bases de la convocatòria
1. Normes generals. 1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon, per a l’illa de Mallorca, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d’acord amb el que determina l’article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats.
1.2. Les persones aspirants s’han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs, que ha de consistir en la valoració dels mèrits que detalla l’annex 2 d’aquesta convocatoria.
3. Requisits i condicions de les persones aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
b. Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d. Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 4.b). D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
e. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
f. Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell A2.
D’acord amb l’article 23 de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al accés a l’escala del cos facultatiu subaltern no s’exigeix cap titulació acadèmica.
4. Sol·licituds. Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud per a l’especialitat indicada i per a cada una de les illes on vulguin prestar serveis.
El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. {del 28 de febrer al  9 de març de 20165, a.i.}
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
Les persones aspirants, en comptes de presentar el document nacional d’identitat,  poden donar el consentiment exprés a fi que l’Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.
b. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada (telemàtica o manual). L’import de la taxa és de 6,89 euros.
c. Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.
d. Per a les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l’organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents al cos de la borsa a la qual la persona candidata aspira, el qual ha d’expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos mitjançant, si corresponen a judici de l’Administració, les adaptacions necessàries del lloc de treball.
e. Coneixements orals i escrits de català del nivell A2: una còpia compulsada de certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan competent de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura.
f. La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.
g. La indicació d’una adreça de correu electrònic als efectes de notificació i comunicació de tràmits relatius a la tramitació del procediment de concurs, sempre que la persona interessada disposi dels mitjans tècnics necessaris i ho autoritzi expressament en el formulari de sol·licitud que es facilita a aquest efecte.
h. La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, en la forma que estableix la base 6 d’aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.
4.1. Avançament de la sol·licitud per via telemàtica. La persona interessada té la possibilitat de pagar la taxa i emplenar el model de sol·licitud de forma telemàtica.
Per això, la persona interessada ha d’accedir al Portal de l’opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una nova sol·licitud. A continuació ha d’emplenar el formulari de dades de la persona sol·licitant i l’apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés.
La persona interessada ha d’imprimir la sol·licitud, l’ha de signar i l’ha de presentar, juntament amb la resta de documentació que cal adjuntar conforme al punt 4 d’aquestes bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament, d’acord amb el paràgraf anterior.
4.2.Presentació de la sol·licitud. Si la persona interessada no pot emplenar i avançar la sol·licitud per via telemàtica, atès que els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a la seva disposició a la seu de l’EBAP, a totes les conselleries, als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i a l’adreça d’Internet http://www.caib.es, ha d’emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat seguint les instruccions que s’hi indiquen; a continuació, ha d’imprimir el formulari, l’ha de signar i l’ha de presentar, amb la documentació que cal adjuntar-hi d’acord amb l’apartat 4 d’aquestes bases, en el Registre de l’EBAP, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques (c/ del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma) o en alguna altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per pagar la taxa, la persona interessada ha d’entrar en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i pot imprimir el document model 046, o bé recollir l’imprès a les dependències de l’EBAP, a les unitats de personal de totes les conselleries del Govern de les Illes Balears. Les entitats col·laboradores són: Banca March, Caixabank “La Caixa” i BMN Banco Mare Nostrum. En tot cas, el justificant del pagament de la taxa s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu, i se n’ha d’identificar el pagador d’aquesta taxa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia