viernes, 19 de febrero de 2016

1 plaça de diplomat/ada en infermeria. -interí/ina-. Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona)

Per decret d'aquesta Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat DEC/896/2016, de 9 de febrer, es convoca el concurs-oposició per a la selecció, com a funcionari/ària interí/na, d'una plaça de diplomat/da en infermeria, en torn lliure; per la qual cosa, el termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de l'última publicació conjunta de les bases i la convocatòria, que es durà a terme al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) {del 18 de febrero al 8 de març de 2016, a.i.} i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).
Els successius anuncis relacionats amb aquest procés es publicaran al web municipal (www.elprat.cat) i al tauler d'edictes.
Les bases reguladores d'aquest concurs-oposició, aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en data 1 de febrer de 2016, són íntegrament les següents:
BASES PER A LA SELECCIÓ, COM A FUNCIONARI/ÀRIA INTERINA, D'UN/A DIPLOMAT/DA EN INFERMERIA
PRIMERA.- Objecte. És objecte de les presents bases regular el procés per a la selecció, com a funcionari/ària interí/na, d'una plaça de diplomat/da en infermeria amb destinació a la Residència municipal d'avis, pertanyent al grup A, subgrup A2, i amb el codi d'identificació 100087 de la plantilla del personal funcionari d'aquest Ajuntament.
SEGONA.- Sistema selectiu. El procediment de selecció de la plaça objecte d'aquest procés és el concurs-oposició en torn lliure.
QUARTA.- Condicions dels/ de les aspirants. 4.1.- Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:
a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes que indica la legislació vigent. En el cas d'estrangers/res s'haurà d'acreditar el domini de la llengua oficial de l'Estat espanyol.
També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
També podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d'aportar permís de residència i treball, d'acord amb la normativa vigent.
b) Haver complert 16 anys d'edat i no superar l'edat de jubilació.
c) Posseir la titulació de Diplomat/da en infermeria o Grau en infermeria. En el supòsit de presentar un títol equivalent a l'exigit, s'haurà d'adjuntar un certificat de l'òrgan competent que n'acrediti l'equivalència.
Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.
d) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.
e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
f) Haver satisfet els drets d'examen per aquesta convocatòria que es fixen en 10€. Només es tornaran si l'aspirant no és admès/sa per manca dels requisits en aquesta base.
4.2.- Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l'últim dia del termini de presentació d'instàncies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia