viernes, 30 de octubre de 2015

1 Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica (A2). Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Barcelona)

BASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria de selecció de personal crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs- oposició de personal funcionari.
PLAÇA: Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2
1. Ciutadania: Haver complert 16 anys i ser ciutadà espanyol; ciutadà d’un dels estats membres de la unió europea; ciutadà de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (països membres de l’associació europea de lliure comerç). Així com els cònjuges dels ciutadans espanyols o dels ciutadans de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents directes i els seus cònjuges si són menors de 21 anys o més gran d’aquesta edat i viuen a càrrec dels seus pares.
2. Titulació: Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes o Grau en enginyeria informàtica.
3. Coneixement de la llengua catalana:
Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de política Lingüística, o equivalent.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C, nivell de suficiència de català, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apta o no apta.
També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també es pot fer fins abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de coneixements de la llengua catalana, aportant davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació esmentada.
4. Declaració jurada.
On consti no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d’incompatibilitats segons la Llei 53/1984 de 26 de Desembre.
DRETS D'EXAMEN:
Els drets d’examen per a aquesta convocatòria es fixen en 7,50 €. El pagament de la taxa d'inscripció es farà efectiu en les Oficines d’Atenció Ciutadana un cop presentada la sol·licitud, o mitjançant transferència bancària al següent compte de CATALUNYA CAIXA ES16-2013-0660-74-0200007113 indicant el nº del DNI i nom de la persona, en el cas de presentar la sol·licitud per correu administratiu.
En cas que els aspirants acreditin que actualment tenen la condició de persones aturades gaudiran d’una exempció per la totalitat de l’import.
En el cas que el/la sol·licitant no sigui admès, es retornarà l’import ingressat, que tindrà caràcter pregat, i és procedirà al cobrament de la quantitat de 4,50€ en concepte de tramitació i revisió.
2) PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
La presentació d’instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art. 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.{del 31 d'octubre al 19 de noviembre de 2015, a.i.} Les bases també es publicaran al BOPB integres. Podran presentar-se les instàncies a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del municipi de 8,30h a 14 hores de dilluns a divendres. En cas de voler presentar les instàncies per les tardes podeu consultar els dies disponibles i horaris a la web municipal www.santperederibes.cat, o al telèfon 938967300 o a les pròpies Oficines d’Atenció al Ciutadà.
Les instàncies sol·licitant prendre part al concurs, a les quals els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a aquestes bases, i que es comprometen a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, s'adreçaran al President de la Corporació, i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4.c) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

borses d'educadors/es i mestres d'escola bressol. Ajuntament de Premià de Mar (Barcelona )

De conformitat amb el que disposa els articles 10.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la base 3a de les bases reguladores del procediment de selecció per raons d’urgència del personal funcionari interí i personal laboral temporal de l’Ajuntament de Premià de Mar, s’anuncia la convocatòria dels processos selectius per raons d’urgència amb la finalitat de constituir una bossa d’educadors/es i mestres d’escola bressol.
Les sol·licituds per a participar en els procediments selectius hauran de presentar-se en el termini de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 31 d'Octubre al 6 de novembre de 2015, a.i.}
El contingut de les bases específiques es troba publicat al taulell d’anuncis i a la web municipal.
La resta de comunicacions relacionades amb el procés de selecció es faran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.  www.premiademar.cat
 Plaça de l'Ajuntament, 1, 08330 Premià de Mar, Barcelona  -  937 41 74 00

Borsa de treball de TAE M ajudant/a de biblioteques (A2). Ajuntament de Palma de Mallorca (Illes Balears)

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA. Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la creació d'un borsí per a la cobertura interina de places de TAE M ajudant/a de biblioteques.

PRIMER.- Convocar proves selectives per a la constitució d’un borsí extraordinari de TAE M AJUDANT/A DE BIBLIOTEQUES per a nomenaments interins,  pel sistema de concurs oposició lliure. Les places estan enquadrades dins l’Escala d’Administració Especial, Subescala tècnica, especialitat ajudant/a biblioteques.
SEGON.- La Regidoria de Funció Pública i Govern interior ha de nomenar, mitjançant resolució, els membres titulars i els suplents corresponents del tribunal que portarà a terme la valoració de la present convocatòria. La resolució esmentada s’ha de publicar en el tauler d’anuncis virtual) i, a efecte informatiu, en el web www.palma.es.

BASES I PROGRAMA PER A LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONTITUCIÓ D’UN BORSI PER A TAE M AJUDANT/A DE BIBLIOTEQUES.
DESCRIPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
ESCALA:  Administració Especial. Subescala tècnica, especialitat ajudant/a de biblioteques.
GRUP: A, subgrup A2.
REQUISITS  DELS  ASPIRANTS: Estar en possessió del títol de Diplomatura en biblioteconomia, 180 crèdits de la llicenciatura en documentació o Grau en documentació.
Estar en possessió del títol de coneixements de català de nivell B2.
PROCEDIMENT:  Concurs-oposició per cobrir places d’ajudant/a de biblioteques
QUALIFICACIONS:  Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris.
DRETS D’EXAMEN: 26,52 euros que s’hauran d’abonar dintre el termini d’admissió d’instàncies.
El termini de presentació de instàncies serà de 8 dies hàbils comptats a partir de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears. {del 30 d'octubre al 9 de novembre de 2015, a.i.}
Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2014.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.  Concurs oposició, pel torn lliure.

convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears .

Bases específiques
1. Participants. 1.1. Poden participar en aquesta convocatòria només nous aspirants.
1.2. Als únics efectes d’aquesta convocatòria s’entén per nous aspirants aquells que no formen part actualment  de cap de les borses de treball constituïdes d’acord amb la base vuitena o hi figuren com a exclosos per causes diferents a les relacionades en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de la base tercera de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins  docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
2. Requisits. 2.1. Els requisits que han d’acomplir els participants per poder participar en aquesta convocatòria són els establerts en la base específica 3 de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 17 de juliol de 2015.
2.2. En particular, aquells aspirants que estiguin en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència i, per tant, afectats pel que disposa l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, han d’acreditar amb la sol·licitud, per tal de poder ser admesos en les especialitats i funcions dels cossos de professors tècnics de formació professional, que disposen de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica que s’exigeix, o bé que, amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014, han impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos en períodes continus o discontinus a centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i els ensenyaments corresponents.
2.3. El compliment dels requisits i les condicions que s’hi estableixen s’han d’acomplir en la data d’acabament del termini per presentar les sol·licituds, i s’ha d’acreditar en la forma que es determina en l’annex 2 de la de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2015, abans esmentada.
3. Mèrits i ordenació a les borses. 3.1. Els aspirants s’han d’ordenar d’acord amb els mèrits prevists en l’annex 3 de la convocatòria ordinària i s’han d’acreditar en la forma establerta en la convocatòria esmentada.
3.2. A aquest efecte, només es valoraran els mèrits assolits fins el dia 15 de maig de 2015, inclòs.
4. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud. Les instruccions per emplenar la sol·licitud són les mateixes que figuren a l’apartat 4 de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015, abans esmentada.
5. Termini de presentació de sol·licituds . El termini per presentar les sol·licituds és del dia  30 d’octubre al 3 de novembre, ambdós inclosos.
ANNEX 2
Especialitats objecte de la convocatòria
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590
0590010 Francès
0590012 Alemany
0590107 Informàtica
0590109 Navegació i Instal·lacions marines
0590124 Sistemes electrònics
0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
0590803 Cultura clàssica
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591
0591201 Cuina i pastisseria
0591202 Equips electrotècnics
0591203 Estètica
0591205 Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i fluids
0591206 Instal·lacions electrotècniques
0591209 Manteniment de vehicles
0591218 Perruqueria
0591226 Serveis de restauració
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592
0592001 Alemany
0592002 Àrab
0592004 Xinès
0592008 Francès
0592012 Italià
0592017 Rus
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594
0594402 Arpa
0594405 Clavecí
0594407 Cor
0594410 Flauta Travessera
0594414 Guitarra
0594422 Percussió
0594423 Piano
0594427 Trompa
0594435 Dansa Espanyola
0594436 Dansa Clàssica
0594441 Cant aplicat a l’Art Dramàtic
0594460 Llenguatge Musical
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596
0596605 Ebenisteria Artística
0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria
0596618 Tècniques de Metall

Documents adjunts

jueves, 29 de octubre de 2015

1 tècnic/a superior graduat/ada en química o farmàcia -A1- (exp. 2424/15). Àrea Metropolitana de Barcelona

 El gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per decret de data 19 d’octubre de 2015, ha resolt convocar concurs públic per a la contractació temporal en pràctiques d’un/a tècnic/a superior graduat/ada en Química o Farmàcia, del grup A, subgrup A1, adscrit/a al Servei del Laboratori de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les bases de selecció del citat concurs es troben a Administració de Personal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/ 62, núm. 16, edifici B, planta baixa, sector A, Zona Franca, 08040- Barcelona) i al web www.amb.cat.
Les persones interessades, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de currículum vitae detallat i fotocopia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, durant el termini de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.{del 30 d'octubre al 18 de noviembre de 2015, a.i.}
Les sol·licituds també podran ser presentades d’acord amb el que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (RJPA).

1 auxiliar tècnic informàtic (C1) en règim laboral temporal. Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte d’ aquestes bases és regular el procés de selecció per a la provisió , amb caràcter de personal laboral, per ser necessari i urgent pel funcionament de serveis prioritaris d’un lloc de treball d’ auxiliar tècnic informàtic, en règim laboral temporal d’acord amb el que estableix l’article 11 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007 de 12 d’abril, mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.
2. Condicions del lloc de treball
- Lloc de treball: auxiliar tècnic informàtic
- Grup de titulació: C1
- Sou brut/mes: 1.669€
- Jornada: 37,5 hores setmanals
La modalitat del contracte és per obra o servei determinat, a fi d’ organitzar el servei d’informàtica per a la seva consolidació dintre de l’organització municipal, regulat a l’art. 15.1.a del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.
TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella (www.caldesdemalavella.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per a cada una de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.
QUARTA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del terminis de presentació d’instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.
c) Tenir complerts 16 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació.
d) Estar en possessió de títol de Grau Superior de la família professional d’informàtica i comunicacions o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran d’acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresponent prova.
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B
CINQUENA.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ. El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible al Web municipal (www.caldesdemalavella.cat ). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
Les instàncies es dirigiran a l’Alcalde- President de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Ajuntament (C/ Vall-llobera, s/n- 17455 Caldes de Malavella ), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres i de 9 a 13 els dissabtes).
Els /les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin a l’Ajuntament de Caldes de Malavella a través de correu electrònic a l’adreça: personal@caldesdemalavella.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l’administració o oficina de correus corresponent.
El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 30 d'octubre al 18 de novembre de 2015, a.i.}
La instància haurà d’anar acompanyada de:
- Currículum vitae, per escrit, de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria.
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l’entitat.
Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència i l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen a l’Ajuntament de Caldes de Malavella a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (www.caldesdemalavella.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

1 director de seguretat, cohesió i emergències socials (exp. SIDO2015001787). Ajuntament de Figueres (Girona)

Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 202 de data 20 d’octubre de 2015, s’ha publicat la convocatòria del concurs de mèrits i les bases per a la provisió d’un lloc de director de seguretat, cohesió i emergències socials, en règim de personal directiu.
El termini de presentació d’instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
{del 29 d'octubre al 17 de novembre de 2015, a.i.} 


borsa de treball d'Auxiliar Administratiu/iva. Ajuntament de Cubelles (Barcelona)

Ajuntament de Cubelles  EDICTE sobre convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2015 ratifica les bases aprovades en Junta de Govern de data 13 de maig de 2015 que regiran el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per a la selecció de personal interí i/o personal laboral temporal de l’Ajuntament de Cubelles.
En el “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 2 de juny es fan públiques íntegrament les bases de la present convocatòria.
El termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la present convocatòria al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”. {del 29 d'octubre al 17 de novembre de 2015, a.i.}  www.cubelles.cat

1 tècnic/a auxiliar de gestió de l’OAC. Ajuntament de Corbera de Llobregat (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb CVE-Núm. de registre 022015022861 de 19 d’octubre de 2015, s’han publicat íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per tal de cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió de l’OAC, funcionari/a interí/na, mitjançant concurs-oposició per torn lliure.
El termini de presentació d’instàncies i sol·licituds per participar en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 29 d' octubre al 17 de noviembre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el tauler d’anuncis de la corporació. www.corberadellobregat.cat

bolsa de trabajo de trabajadores sociales para los servicios generales de la Mancomunitat L’Horta Nord (València).

Bases para la creación de una bolsa de trabajo de trabajadores sociales para los servicios generales de la Mancomunitat, en previsión de las posibles vacantes que se produzcan, sustituciones del personal por bajas laborales, así como por incremento de actividad, siendo las mismas las que a continuación se detallan:
“BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES SOCIALES.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de trabajo de trabajadores sociales para los servicios sociales generales de la Mancomunitat l´Horta Nord, en previsión de posibles vacantes que se produzcan, sustituciones del personal por bajas laborales, así como por incremento de la actividad. La contratación que se efectúe en su momento entre el personal seleccionado, tendrá carácter laboral temporal, y podrá ser a jornada completa o a tiempo parcial, en función de las necesidades del servicio, y se acogerá al convenio colectivo vigente de la Mancomunitat.
2.- NORMATIVA APLICABLE La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se regula el Estatuto Básico del Empleado Público. Las presentes Bases se publicarán íntegramente en el boletín oficial de la provincia, el tablón de anuncios de la Mancomunidad de L’Horta Nord, así como en la propia web de la Mancomunitat; remitiéndose a los municipios de la Mancomunitat para su exposición, al menos, en su Tablón de Anuncios.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
a. Ser español, o bien ciudadano de países de la Unión Europea o ciudadanos extracomunitario residente legalmente y con permiso de trabajo en vigor.
b. Ser mayor de 18 años.
c. Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Trabajo Social o Grado en Trabajo Social.
d. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
e. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración o Institución Pública, ni hallarse inhabilitado para cargo público por resolución judicial, para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f. Disponer de carnet de conducir y vehículo.
4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR. Las instancias solicitando tomar parte en las presentes pruebas selectivas se dirigirán al Sr. Presidente de la Mancomunidad de L’Horta Nord, y se adjuntarán a las mismas la siguiente documentación en original o fotocopia compulsada:
• DNI/ Pasaporte o/y tarjeta de residencia y permiso de trabajo, en su caso.
• Carnet de conducir y matrícula del vehículo disponible.
• Currículum Vitae y Certificado de Vida Laboral.
• Documentos acreditativos de la titulación exigida (DUTS/GRADO) y de los méritos que aporta.
• Para acreditar la experiencia laboral, habrá que presentar certificados de empresa o contratos en los que conste puesto de trabajo desempeñado.
• En todos los certificados de cursos de formación deberá estar especificado el número de horas, sino no se tendrán en consideración.
• Certificado médico que acredite que no padece enfermedad ni limitación física o psíquica que impida la realización del trabajo.
• Declaración responsable de que el candidato reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
• Certificado de notas / créditos de la titulación exigida.
5.- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Las solicitudes se presentarán ante el Sr. Presidente en las Oficinas de la Mancomunitat, situada en La Pobla de Farnals C/ Collidors nº 1, de lunes, a viernes de 9 a 13 horas, en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el boletín oficial de la provincia.{del 30 de octubre al ...13 (si son naturales) o 16 (si son hábiles) de noviembre de 2015, a.i.} El modelo de solicitud/instancia se facilitará gratuitamente en las oficinas de la Mancomunitat.

bases reguladoras para la concesión, por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, de becas para el programa de formación del Consejo de Consumidores y Usuarios.

http://boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11639.pdfOrden SSI/2257/2015, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, de becas para el programa de formación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
1. Objeto. 1. La presente orden establece las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados superiores en materia de consumo.
2. Anualmente, la convocatoria fijará que titulaciones serán exigibles, en función de las actividades que se consideren prioritarias dentro del programa de trabajo para ese ejercicio.
3. En el procedimiento de selección regirá el régimen de concurrencia competitiva con un tratamiento igualitario y no discriminatorio, ajustándose al principio de transparencia, publicidad y objetividad, con los requisitos establecidos en esta orden.
2. Características de las becas. 1. Las becas que se convocan se desarrollarán dentro del programa de trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios.
El programa de formación incluirá la colaboración en las actividades del Consejo de Consumidores y Usuarios y en sus tareas conexas, como la elaboración de estudios, la participación en el desarrollo de las funciones atribuidas a dicho órgano, la actualización de bases de datos y la intervención en la preparación de aquellos informes que el Consejo de Consumidores y Usuarios deba emitir en el ejercicio de sus funciones, tanto para la Administración General del Estado como para la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
2. El disfrute de estas becas no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. La cantidad que se abone a los becarios, en ningún caso, tendrá la consideración de salario o remuneración, sino de ayuda económica para formación, y no devengará derecho alguno a indemnización por finalización del programa, ni supondrá mérito para el acceso a la función pública ni para la adquisición de una relación laboral con ninguna Administración pública o entidad vinculada o dependiente de ella.
3. Al final del programa de formación, el Consejo de Consumidores y Usuarios, a través de su Secretaría, proporcionará al interesado un certificado acreditativo de la formación práctica adquirida a los efectos de su currículum vítae.
3. Requisitos de los beneficiarios. 1. Podrán solicitar las becas reguladas en la presente orden, los españoles y los nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, así como los extranjeros residentes legalmente en España, de conformidad con las previsiones del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que hayan finalizado una licenciatura, grado o máster oficial en los cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria.
2. También, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión a la fecha de la convocatoria o en condiciones de obtener la acreditación de la titulación universitaria de licenciatura o grado en el momento de presentación de la solicitud, relacionada con las becas que son objeto de la correspondiente convocatoria. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar homologados o reconocidos y producir plenos efectos jurídicos en la fecha de presentación de la solicitud.
b) Dominio del idioma castellano. Solo se requerirá el certificado, título o diploma que acredite el conocimiento de la lengua equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en los casos en que se trate de candidatos no españoles y que lleven residiendo en España por un periodo inferior a cinco años.
Si se trata de un título obtenido en el extranjero, es preciso acreditar que se está en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, si procede, su homologación.
c) No haber disfrutado anteriormente de una beca del programa de formación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
d) No estar incurso en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 1. Las solicitudes se podrán formalizar en el modelo que se apruebe en la resolución de convocatoria, se dirigirán a la Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro general de la misma, sito en la calle Príncipe de Vergara, 54, 28006 Madrid, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como su presentación por medios electrónicos, conforme se establece en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. El plazo de presentación de las solicitudes será el que se establezca en cada convocatoria. 7. Convocatoria. 1. El procedimiento para la concesión de becas, se iniciará mediante la correspondiente resolución de convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, ...

miércoles, 28 de octubre de 2015

borsa de treball d'auxiliar de gestió (auxiliars administratius/ives). Ajuntament d'Argentona (Barcelona)

Aprovar les bases específiques reguladores del procediment de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars de gestió (auxiliars administratius/ves).
Aquestes bases específiques es consideren un annex a les bases generals, que regulen el conjunt de l’oferta pública anual, publicades al BOP de data 19 de març de 2012.
Base 1.- Objecte de les bases. L’objecte de la present convocatòria és la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure de:
Denominació: Auxiliar de gestió
Règim: Laboral temporal o funcionari interí/na
Subgrup titulació: C2 (graduat o graduada en educació secundària)
Funcions:
1. Organitzar i controlar l’activitat administrativa en l’àmbit d’actuació, sota les instruccions i coordinació dels responsables i seguint els procediments establerts.
2. Efectuar tràmits per cobraments.
3. Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l’àmbit en aquelles tasques puntuals que es faci necessari.
4. Realitzar registre, control, classificació, derivació i l’arxiu de la documentació.
5. Atendre al públic, personal o telefònicament, resolent i tramitant les qüestions que presenti o concertant entrevista amb el responsable corresponent.
6. Verificar i preparar documentació.
7. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Aquestes bases seran de compliment obligatori per totes aquelles persones que participin en el procés selectiu.
Base 2.- Requisits dels aspirants. Per prendre part en qualsevol convocatòria, les persones aspirants han de complir els requisits següents:
2.1) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comerç: Noruega, Islàndia i Liechtenstein), d’acord amb la legislació vigent, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o més gran d’aquesta edat dependents, a excepció de les places de la Policia Local i d’altres que impliquin participació en l’exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola.
2.2) Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat forçosa de jubilació.
2.3) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
2.4.) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponents a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
En el cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar a la instància un certificat lliurat per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
2.5.) Estar en possessió del Nivell C de català o certificat d’equivalència d’acord a l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09).
Els coneixements de català es podran acreditar en qualsevol moment del procés selectiu i fins el mateix dia de la prova corresponent, però prèviament a la seva realització.
Qui no pugui acreditar aquest coneixements, haurà de superar una prova.
2.6) Qui no tingui la nacionalitat espanyola haurà d’acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la superació de la prova que determinin les bases específiques de la convocatòria. Les persones aspirants qualificades com a NO APTES quedaran eliminades del procediment selectiu.
Restaran exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que hagin presentat, en el termini que indiquin les bases específiques de cada convocatòria, fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents:
Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i batxillerat a l’Estat espanyol.
Diploma d’espanyol d’acord amb els nivells establerts en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
2.7) No exercir cap càrrec, professió o activitat, de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè, retribuïts o merament honorífics, que afectin l’estricte compliment dels seus deures, que comprometin la seva imparcialitat o perjudiquin els interessos generals, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic.
2.8) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
Les persones amb discapacitat en grau de minusvalidesa igual o superior al 33% que es presentin a un procés selectiu en què les característiques del lloc de treball no siguin incompatibles amb les funcions a desenvolupar, poden fer constar aquesta condició en el moment de presentació de la instància, aportant un certificat de l’autoritat competent que acrediti el grau de minusvalidesa.
També s’haurà d’aportar un certificat subscrit per un equip multi professional que acrediti la compatibilitat amb les funcions a desenvolupar. La compatibilitat serà apreciada encara que siguin necessàries determinades adaptacions, perquè la persona afectada pugui exercir adequadament les seves funcions.
El grau de minusvalidesa operarà com a criteri diriment en cas d’empat en la puntuació a favor de la persona amb discapacitat.
Totes aquestes condicions s’han de reunir en el moment de presentar la instància per prendre part en el concurs-oposició.
Base 3.- Presentació de sol·licituds: Instàncies i admissió. Els/les que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància-tipus que facilitarà l’Ajuntament: http://www.argentona.cat. Les instàncies demanant prendre part en el concurs-oposició, es podran presentar a la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), en horari, de dilluns a divendres de 8,30 a 14,00 hores, o en les formes establertes a l’article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, dins del termini de 20 dies naturals comptats des del dia següent a la seva publicació al DOGC {del 29 d'octubre al 17 de novembre de 2015, a.i.}, dirigida al senyor alcalde de l'Ajuntament d'Argentona, en la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria, referits a la data de finalització del termini fixat per a la presentació d’instàncies.
Quan les sol·licituds no es presentin al Registre General de l’Ajuntament i es realitzi la presentació a qualsevol dels altres llocs indicats, a l’article 38 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, el sol·licitant haurà de justificar, amb el reguard corresponent, la data de lliurament i comunicar a l’Ajuntament d’Argentona la presentació de la sol·licitud el mateix dia mitjançant tèlex, fax, o telegrama.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, la documentació no serà admesa si la sol·licitud es rep en aquest Ajuntament després del termini assenyalat en l’anunci.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
1. Currículum vitae de l'aspirant.
2. Fotocòpia del DNI, o document equivalent ( NIE o passaport),
3. Fotocòpia del títol acadèmic exigit a les bases específiques, certificat d’equivalència i/o homologació. (Graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponents a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior).
4. Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell C de català, en el seu cas ( base 2.5.).
5. Fotocòpia del certificat acreditació del nivell de castellà segons base 2.6.
Tota la documentació que es presenti per a participar en els processos selectius que no estigui redactada en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya (català o castellà) haurà de presentar-se traduïda per traducció jurada. Els documents no traduïts en la forma esmentada, no podran ser tinguts en compte pel tribunal i poden suposar l’exclusió del procés selectiu si es tracta dels documents acreditatius dels requisits per a participar.
Les persones que pateixin discapacitat han de fer constar en la seva sol·licitud l’adaptació o adequació de temps, espais i mitjans materials que necessitin per a la realització de les proves.
Per a la fase de concurs, el Servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop finalitzada la fase d'oposició. Durant aquest temps, es posarà a l'abast de les persones candidats que ho necessitin, assessorament especialitzat per acreditar correctament l'historial formatiu i professional.
Per tal d’acreditar correctament el temps treballat a efectes de còmput de mèrits, caldrà obligatòriament que de la documentació que es presenti es desprengui: data d’alta a l’empresa, data de baixa o bé certificar que encara es treballa (última nòmina), tipus de tasques realitzades i categoria professional. És, per tant, recomanable presentar un certificat de vida laboral, juntament amb un full de salari o contracte, presa de possessió, o certificat de serveis prestats si és una administració pública.
Quan es publiquin la llista d’admesos i exclosos, i en el supòsit que alguna instància presentés alguna deficiència, l’aspirant podrà en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent de la publicació esmenar la deficiència. En cas que no esmeni la deficiència, restarà exclòs.
La convocatòria de cada fase del procés selectiu s’efectuarà mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a el web municipal.

10 places del cos superior d'inspectors tributaris (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 220).

Convocar el procés selectiu (amb número de registre de la convocatòria 220) per proveir 20 places del cos superior d’inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya (subgrup A1), de les quals 2 corresponen al 10% addicional de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015, de conformitat amb el contingut de les bases específiques, que consten als annexos 1 i següents, i de les bases generals publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007; correcció d’errades al DOGC núm. 4912, de 26.6.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007), en tot allò que no s’oposi a les bases específiques.
Annex 1
Bases específiques
—1 Descripció de les places. Es convoca el procés selectiu per proveir, mitjançant els sistemes d’oposició i de concurs oposició, 20 places del cos superior d’inspectors tributaris (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, de les quals 2 corresponen al 10% addicional de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2015, que es distribueixen de la manera següent:
1.1 Torn lliure: 10 places, de les quals una correspon al 10% addicional i una altra es reserva per als aspirants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
1.2 Torn de promoció interna: 10 places, una de les quals correspon al 10% addicional.
Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'acumularan al torn lliure, i a l’inrevés.
Si la plaça reservada per a persones amb discapacitat en el torn lliure queda deserta, s’acumularà a la resta de places d’aquest torn.
Les persones que prenguin part en aquesta convocatòria no poden participar en més d'un torn dels previstos anteriorment.
—2 Requisits i condicions de les persones participants en el procés selectiu
A més dels requisits i les condicions establerts en la normativa de funció pública d’aplicació general, les persones participants han de complir els requisits següents:
2.1 Requisits generals.
2.1.1 Titulació.
Estar en possessió de la titulació universitària oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.
2.1.2 Nivell de coneixements de llengua catalana.
Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
2.2 Requisits específics de promoció interna.
...
—4 Sol·licituds i taxa. 4.1 Termini, obtenció i presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la directora de l’Agència Tributària de Catalunya en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC. {del 29 d'octubre al 17 de novembre de 2015, a.i.}
Amb la sol·licitud, la persona aspirant dóna el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, així com perquè l’òrgan convocant, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d’ofici.
Així mateix, amb la sol·licitud la persona aspirant declara que no està inclosa en cap dels supòsits d’incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o que sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, en el cas que sigui nomenada.
Les sol·licituds s’han de tramitar de conformitat amb el que es preveu a l’annex 3.

1 Trabajador/a Social. Ayuntamiento de Dolores (Baix Segura-Alacant)

Ayuntamiento de Dolores. BASES ESPECÍFICAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL
... bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las posibles vacantes en el puesto de TRABAJADOR/A SOCIAL por ausencias temporales. Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:« BASES ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN CONVOCADA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL CUYA CATEGORÍA ES ASIMILADA A LA ESCALA FUNCIONARIAL DEL GRUPO A2 (Ley 30/1984 – GRUPO B).
1. Objeto. La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal, mediante el sistema de concurso, turno libre, para constituir una bolsa de trabajo referida al puesto de TRABAJADOR/A SOCIAL, con el objetivo de poder atender las necesidades que genere dicho puesto, mediante la contratación laboral temporal.2. Periodo de vigencia. El periodo de vigencia de la bolsa para los respectivos puestos solicitados será de 2 años, o hasta que se realicen nuevas pruebas de acceso.
3. Condiciones generales de los y las aspirantes. 3.1 Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para ser admitido/a a estas pruebas selectivas, será necesario:3.1.1 Tener la nacionalidad española o la de alguno de los restantes estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, en los términos previstos en la ley estatal que regule esta materia, esto es, en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, citada.3.1.2 Tener cumplidos los 16 años.3.1.3 Estar en posesión del título universitario de GRADO EN TRABAJO SOCIAL O DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL.
3.1.4 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la Credencial que acredite su homologación.3.1.5 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.3.1.6 No hallarse inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de funciones públicas.3.1.7 No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario, de cualquier Administración o empleo público.3.1.8 Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.
3.2 Las condiciones para ser admitido o admitida a las pruebas, deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión.6. Presentación de solicitudes. 6.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar una solicitud de participación en la presente selección, la cual les será facilitada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.Los aspirantes de nacionalidad española acompañarán a la solicitud una fotocopia del DNI. Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea, de Noruega o Islandia que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte.6.2 El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Tablón Oficial de Anuncios. Asimismo se anunciará la convocatoria en Boletín Oficial de la Provincia [BOP-Alacant Nº 207 de 28/10/2015] o en un diario de difusión comarcal. {del 29 de octubre al ... -si son días naturales- 7 de noviembre; o al - si son días hábiles- el 9 de noviembre de 2015, a.i.}
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Dolores.También se podrán presentar las solicitudes en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.6.3 La documentación relativa a los méritos a valorar en la fase de baremación de méritos deberá ser aportada mediante fotocopia compulsada junto con la instancia de participación, en sobre cerrado.