jueves, 29 de octubre de 2015

1 auxiliar tècnic informàtic (C1) en règim laboral temporal. Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte d’ aquestes bases és regular el procés de selecció per a la provisió , amb caràcter de personal laboral, per ser necessari i urgent pel funcionament de serveis prioritaris d’un lloc de treball d’ auxiliar tècnic informàtic, en règim laboral temporal d’acord amb el que estableix l’article 11 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007 de 12 d’abril, mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.
2. Condicions del lloc de treball
- Lloc de treball: auxiliar tècnic informàtic
- Grup de titulació: C1
- Sou brut/mes: 1.669€
- Jornada: 37,5 hores setmanals
La modalitat del contracte és per obra o servei determinat, a fi d’ organitzar el servei d’informàtica per a la seva consolidació dintre de l’organització municipal, regulat a l’art. 15.1.a del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.
TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella (www.caldesdemalavella.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per a cada una de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.
QUARTA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del terminis de presentació d’instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.
c) Tenir complerts 16 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació.
d) Estar en possessió de títol de Grau Superior de la família professional d’informàtica i comunicacions o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran d’acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresponent prova.
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B
CINQUENA.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ. El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible al Web municipal (www.caldesdemalavella.cat ). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
Les instàncies es dirigiran a l’Alcalde- President de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Ajuntament (C/ Vall-llobera, s/n- 17455 Caldes de Malavella ), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres i de 9 a 13 els dissabtes).
Els /les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin a l’Ajuntament de Caldes de Malavella a través de correu electrònic a l’adreça: personal@caldesdemalavella.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l’administració o oficina de correus corresponent.
El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 30 d'octubre al 18 de novembre de 2015, a.i.}
La instància haurà d’anar acompanyada de:
- Currículum vitae, per escrit, de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria.
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l’entitat.
Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència i l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen a l’Ajuntament de Caldes de Malavella a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (www.caldesdemalavella.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia