sábado, 10 de octubre de 2015

1 secretari/ària general amb caràcter interí. Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2015, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
Primer.- Aprovar la convocatòria pública per a la selecció per concurs de la persona que, amb caràcter interí i fins al concurs definitiu, exercirà les funcions del càrrec de secretari o secretària general de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Segon.- Aprovar les bases que han de regir l’esmentada convocatòria i que són les següents:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A SELECCIONAR UN SECRETARI O SECRETÀRIA GENERAL AMB CARÀCTER INTERÍ, FINS LA PROVISIÓ DEFINITIVA DEL LLOC DE TREBALL MITJANÇANT FUNCIONARI DE CARRERA AMB HABILITACIÓ
1. Objecte de la convocatòriaProveir, amb caràcter interí fins a la seva provisió reglamentària mitjançant concurs ordinari o unitari , el lloc de treball de secretari o secretària general de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, classificat dins del grup A, subgrup A1. Pertany a l’escala de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria superior.
L’Ajuntament porta a terme la selecció mitjançant convocatòria pública i per concurs, i formula en el seu cas la proposta de nomenament corresponent, per bé que el nomenament interí correspon realitzar-lo legalment a la Generalitat de Catalunya.
La retribució aproximada del lloc de treball és la següent: 65.000 euros anuals.
2. RequisitsPer a ser admeses en el procés selectiu de concurs, les persones aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir complerts els setze anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Tenir, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds, algun dels títols acadèmics següents: llicenciatura en Dret, llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, llicenciatura en Sociologia o el títol de grau corresponent.
d) Tenir la condició de funcionari de carrera de qualsevol Administració pública, amb plaça adscrita al subgrup de classificació A1.
d) No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions.
e) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitades per a l’exercici de funcions públiques.
f) Estar en possessió de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o superar la prova corresponent. Les persones aspirants acreditaran, documentalment, estar en possessió del nivell de C de llengua catalana o superior, mitjançant la presentació del títol corresponent expedit per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o de títol o certificat equivalent. Els aspirants que no disposin d’aquesta justificació se sotmetran a una prova que consistirà en l’acreditació de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C, prova que serà dirigida pel Servei de Català de què disposa l’Ajuntament i els resultats de la qual validarà el Tribunal Qualificador. La qualificació de la prova serà d’apte o no apte, i les persones aspirants que siguin declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu.
Els requisits establerts en aquesta base s’han de tenir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió com a funcionari o funcionària interí/interina, i posteriorment després del nomenament.
3. Presentació de sol·licituds. Les instàncies per a sol·licitar de prendre part en el procés selectiu aniran adreçades al president de la Corporació i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 10 al 29 d'octubre de 2015, a.i.}
En el cas que no es presenti cap candidat/a es podrà ampliar el termini de presentació d'instàncies mitjançant l'anunci corresponent. La convocatòria i les bases també s'exposaran al tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal (www.vilafranca.org).
A les instàncies els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria. Així mateix, s'hi adjuntarà un currículum vitae, un informe de vida laboral, la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin, fotocòpia del DNI i del títol acadèmic exigit.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i de Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia