viernes, 30 de octubre de 2015

convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears .

Bases específiques
1. Participants. 1.1. Poden participar en aquesta convocatòria només nous aspirants.
1.2. Als únics efectes d’aquesta convocatòria s’entén per nous aspirants aquells que no formen part actualment  de cap de les borses de treball constituïdes d’acord amb la base vuitena o hi figuren com a exclosos per causes diferents a les relacionades en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de la base tercera de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins  docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
2. Requisits. 2.1. Els requisits que han d’acomplir els participants per poder participar en aquesta convocatòria són els establerts en la base específica 3 de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 17 de juliol de 2015.
2.2. En particular, aquells aspirants que estiguin en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència i, per tant, afectats pel que disposa l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, han d’acreditar amb la sol·licitud, per tal de poder ser admesos en les especialitats i funcions dels cossos de professors tècnics de formació professional, que disposen de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica que s’exigeix, o bé que, amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014, han impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos en períodes continus o discontinus a centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i els ensenyaments corresponents.
2.3. El compliment dels requisits i les condicions que s’hi estableixen s’han d’acomplir en la data d’acabament del termini per presentar les sol·licituds, i s’ha d’acreditar en la forma que es determina en l’annex 2 de la de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2015, abans esmentada.
3. Mèrits i ordenació a les borses. 3.1. Els aspirants s’han d’ordenar d’acord amb els mèrits prevists en l’annex 3 de la convocatòria ordinària i s’han d’acreditar en la forma establerta en la convocatòria esmentada.
3.2. A aquest efecte, només es valoraran els mèrits assolits fins el dia 15 de maig de 2015, inclòs.
4. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud. Les instruccions per emplenar la sol·licitud són les mateixes que figuren a l’apartat 4 de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015, abans esmentada.
5. Termini de presentació de sol·licituds . El termini per presentar les sol·licituds és del dia  30 d’octubre al 3 de novembre, ambdós inclosos.
ANNEX 2
Especialitats objecte de la convocatòria
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590
0590010 Francès
0590012 Alemany
0590107 Informàtica
0590109 Navegació i Instal·lacions marines
0590124 Sistemes electrònics
0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
0590803 Cultura clàssica
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591
0591201 Cuina i pastisseria
0591202 Equips electrotècnics
0591203 Estètica
0591205 Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i fluids
0591206 Instal·lacions electrotècniques
0591209 Manteniment de vehicles
0591218 Perruqueria
0591226 Serveis de restauració
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592
0592001 Alemany
0592002 Àrab
0592004 Xinès
0592008 Francès
0592012 Italià
0592017 Rus
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594
0594402 Arpa
0594405 Clavecí
0594407 Cor
0594410 Flauta Travessera
0594414 Guitarra
0594422 Percussió
0594423 Piano
0594427 Trompa
0594435 Dansa Espanyola
0594436 Dansa Clàssica
0594441 Cant aplicat a l’Art Dramàtic
0594460 Llenguatge Musical
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596
0596605 Ebenisteria Artística
0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria
0596618 Tècniques de Metall

Documents adjunts

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia