jueves, 29 de octubre de 2015

borsa de treball d'Auxiliar Administratiu/iva. Ajuntament de Cubelles (Barcelona)

Ajuntament de Cubelles  EDICTE sobre convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2015 ratifica les bases aprovades en Junta de Govern de data 13 de maig de 2015 que regiran el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per a la selecció de personal interí i/o personal laboral temporal de l’Ajuntament de Cubelles.
En el “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona” de data 2 de juny es fan públiques íntegrament les bases de la present convocatòria.
El termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la present convocatòria al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”. {del 29 d'octubre al 17 de novembre de 2015, a.i.}  www.cubelles.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia