miércoles, 14 de octubre de 2015

1 Arquitecte/a Tècnic/a, (A2). -interinitat-. (exp. 3/15). Ajuntament de Pals (Girona)

En data 6 d’octubre de 2015 s’ha dictat el Decret núm.755/2015, en virtut del qual es modifica la clàusula 3.1.c) de les bases reguladores del procés selectiu per cobrir interinament una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, reservada a personal funcionari, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, grup de classificació A2, complement de destí 20, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Pals, publicades en el DOGC núm.6936, de 17 d’agost de 2015, i en el BOPG núm.159, de data 18 d’agost de 2015:

Allà on diu “c) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: arquitecte tècnic o aparellador”, ha de dir “c) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: arquitecte tècnic, aparellador o titulació que acrediti una formació equivalent”.

Aquesta modificació és objecte de publicació en el DOGC, en el BOPG, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, obrint-se un nou termini de vint dies naturals, comptador des del dia següent al de la darrera publicació oficial, per a la presentació de sol·licituds o, en el seu cas, d’ampliacions de les sol·licituds ja presentades.{del 15 d'octubre al 2 de noviembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia