martes, 27 de octubre de 2015

ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.

Primer. Bases reguladores S’aproven les bases per les quals es regeix la present convocatòria, incloses com a annex I d’esta ordre.
Segon. Convocatoria La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, dins dels límits pressupostaris aprovats per a esta finalitat, convoca les ajudes dirigides als ajuntaments o entitats locals menors per a la gestió i finançament del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana. El programa estarà dirigit a la creació d’un banc de llibres, en cada localitat, per a l’alumnat escolaritzat en centres públics i centres privats concertats que cursen Ensenyament Obligatori o Formació Professional Bàsica a la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2015-2016.
Este programa podrà estar cofinançat per la Generalitat, les diputacions provincials i els ajuntaments o entitats locals menors destinatàries d’estes ajudes. Les entitats locals gestionaran i col·laboraran aportant la part del finançament segons com determinen les bases reguladores de la convocatòria.
Els llibres que formen part del banc local romandran, una vegada finalitzat el curs escolar, als centres docents on estiga escolaritzat l’alumnat durant el curs escolar 2015-16, i formaran part del banc de llibres per a ser utilitzats per un altre alumnat en anys acadèmics successius.
L’alumnat que realitze el lliurament dels llibres de text o altres materials curriculars a la fi del curs escolar tindrà dret a ser beneficiari del banc de llibres de text per a cursos posteriors.
Quart. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds 1. Les instàncies es presentaran utilitzant mitjans electrònics, d’acord amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Les sol·licituds i la resta de documents que han d’aportar els ajuntaments o entitats locals menors les omplirà el representant de l’ajuntament utilitzant els mitjans electrònics facilitats pels servidors d’informació de la Generalitat, d’acord amb el model normalitzat que es facilite, de conformitat amb el que preveu el referit decret.
2. La tramitació de la sol·licitud i la resta de documents que l’acompanyen, es realitzarà d’acord amb el que es dispose en el manual d’ajuda que estarà disponible en la pàgina web http://www.cece.gva.es.
3. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{del 28 d'octubre al 13 de novembre de 2015, a.i.} Amb la finalitat d’agilitzar l’abonament de les ajudes i atés que poden participar tots els ajuntaments o entitats locals menors que es presenten a esta convocatòria, es podran concedir les ajudes a través de successives resolucions. Es resoldrà per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia