viernes, 30 de octubre de 2015

1 Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica (A2). Ajuntament de Sant Pere de Ribes (Barcelona)

BASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria de selecció de personal crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs- oposició de personal funcionari.
PLAÇA: Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2
1. Ciutadania: Haver complert 16 anys i ser ciutadà espanyol; ciutadà d’un dels estats membres de la unió europea; ciutadà de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (països membres de l’associació europea de lliure comerç). Així com els cònjuges dels ciutadans espanyols o dels ciutadans de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents directes i els seus cònjuges si són menors de 21 anys o més gran d’aquesta edat i viuen a càrrec dels seus pares.
2. Titulació: Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes o Grau en enginyeria informàtica.
3. Coneixement de la llengua catalana:
Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de política Lingüística, o equivalent.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C, nivell de suficiència de català, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apta o no apta.
També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també es pot fer fins abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de coneixements de la llengua catalana, aportant davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació esmentada.
4. Declaració jurada.
On consti no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública i de no estar immers en causes d’incompatibilitats segons la Llei 53/1984 de 26 de Desembre.
DRETS D'EXAMEN:
Els drets d’examen per a aquesta convocatòria es fixen en 7,50 €. El pagament de la taxa d'inscripció es farà efectiu en les Oficines d’Atenció Ciutadana un cop presentada la sol·licitud, o mitjançant transferència bancària al següent compte de CATALUNYA CAIXA ES16-2013-0660-74-0200007113 indicant el nº del DNI i nom de la persona, en el cas de presentar la sol·licitud per correu administratiu.
En cas que els aspirants acreditin que actualment tenen la condició de persones aturades gaudiran d’una exempció per la totalitat de l’import.
En el cas que el/la sol·licitant no sigui admès, es retornarà l’import ingressat, que tindrà caràcter pregat, i és procedirà al cobrament de la quantitat de 4,50€ en concepte de tramitació i revisió.
2) PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
La presentació d’instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art. 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.{del 31 d'octubre al 19 de noviembre de 2015, a.i.} Les bases també es publicaran al BOPB integres. Podran presentar-se les instàncies a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del municipi de 8,30h a 14 hores de dilluns a divendres. En cas de voler presentar les instàncies per les tardes podeu consultar els dies disponibles i horaris a la web municipal www.santperederibes.cat, o al telèfon 938967300 o a les pròpies Oficines d’Atenció al Ciutadà.
Les instàncies sol·licitant prendre part al concurs, a les quals els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a aquestes bases, i que es comprometen a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, s'adreçaran al President de la Corporació, i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4.c) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia